Assyriologi D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AS501

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AS501
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Assyriologi i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Assyriologi A, Assyriologi B och minst 22,5 hp från Assyriologi C

Mål

Utbildningen syftar till att ge ytterligare fördjupning och breddning av förmågan att läsa och interpretera akkadiska och sumeriska kilskriftstexter. Vidare att ge en fördjupad kunskap om Främre Orientens äldre historia och kultur, samt någon erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • i förekommande delkurser behärska en fördjupning av akkadiskans ljud-, form- och satslära och besitta förmåga att translitterera, transkribera, läsa upp, översätta samt grammatiskt och innehållsligt analysera kilskriftstexter på akkadiska från några olika dialekttyper av några olika innehållsliga typer (delkurs 1)
 • i förekommande delkurser behärska en fördjupning av sumeriskans ljud-, form- och satslära och besitta förmåga att translitterera, transkribera, läsa upp, översätta samt grammatiskt och innehållsligt analysera kilskriftstexter på sumeriska av några olika innehållsliga typer (delkurs 1)
 • i förekommande delkurser redogöra för principer för historieförlopp, arkeologi, kultur och religion i Främre Orienten, främst i Mesopotamien (delkurs 1)
 • i förekommande delkurs behärska det väsentliga av ett annat fornspråks eller en annan dialekts ljud-, form- och satslära och kunna läsa upp, översätta och göra en elementär grammatisk och innehållslig analys av enkla texter på detta språk (delkurs 1)
 • författa en kandidatuppsats (15 hp) över en speciellt studerad fråga och därvid
 • med viss grad av självständighet genomföra en studie utifrån en forskningsanknuten frågeställning
 • utifrån litteratursökning och -studier ge en översikt över forskningsläget vad gäller denna frågeställning
 • skriftligen presentera resultatet av denna studie i en akademiskt välstrukturerad uppsats, med en för professionella syften väl utformad språkbehandling
 • följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser
 • muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter
 • bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå utifrån vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation.

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1 Fördjupningskurs (15 hp)

Med hänsyn tagen till vilka kurser det ges undervisning i den aktuella terminen väljer studenten i samråd med examinator antingen två tidigare inte lästa, något utökade, valfria delkurser eller upprättas en individuell kurs.

Delkurs 2 Kandidatuppsats (15 hp)

En uppsats, som behandlar något ämne inom de äldre kulturerna i Främre Orienten, författas och diskuteras vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Deltagande i all undervisning rekommenderas. Vid lektionsundervisning med språkliga moment krävs en god förberedelse till och aktiv medverkan vid varje lektionstillfälle.

Examination

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Kursen har examinerande moment i enlighet med följande:

Delkurs 1: kurs med språkliga moment har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. salsskrivning.

För betyget G krävs G på bägge moment. För betyget VG krävs VG på moment 1 samt minst VG +/- 5% på moment 2. En hög grad av förberedelse till och aktiv medverkan vid varje lektionstillfälle är bidragande till betyget på moment 1.

För kurs med fokus på historieförlopp, arkeologi, kultur och religion i forna Främre Orienten sker examinationen i form av en PM om 10-15 sidor.

Individuellt upprättad kurs examineras i enlighet med kurstyp. Individuellt upprättad kurs med språkliga moment har två examinerande moment:

1. muntligt slutprov;

2. salsskrivning.

För betyget G krävs G på bägge moment. För betyget VG krävs VG på bägge moment.

Individuellt upprättad kurs med fokus på historieförlopp, arkeologi, kultur och religion i forna Främre Orienten har två examinerande moment:

1. PM om 10-15 sidor.

2. muntlig presentation.

För betyget G krävs G på bägge moment. För betyget VG krävs VG på bägge moment.

Delkurs 2: Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan uppsats. Formen för det senare kan variera beroende på om aktuella uppsatser finns tillgängliga. Uppsatsen skrivs på engelska eller svenska. Ventilering sker på engelska eller svenska. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering kunnat beaktas.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin