Universums byggnad

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA221

Kod
1FA221
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:

  • översiktligt redovisa grunderna till den moderna kosmologin, inklusive uppkomsten och utvecklingen av universum
  • översiktligt förklara mekanismen bakom valda observationella astronomiska fenomen, med betoning på galaxer, universums storskaliga strukturer och det tidiga universum

Innehåll

Stjärnor. Galaxer. Galaxhopar. Universums expansion. Kosmiska bakgrundsstrålningen. Mörk materia. Vita dvärgar. Neutronstjärnor. Svarta hål. Andra kompakta objekt. Grundläggande allmän och speciell relativitetsteori. Grundläggande astropartikelfysik. Big Bang. Tidiga universum.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin