Inventeringsmetodik för ornitologer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG418

Kod
1BG418
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Planera, genomföra och utvärdera fågelinventeringar
  • Beskriva olika typer av inventeringsmetoder och deras lämplighet i olika situationer (ex artspecifika inventeringar, sträckräkning, beståndsövervakning)
  • Redogöra för pågående storskaliga fågelinventeringsprojekt i Sverige
  • Redogöra för fåglars betydelse som indikatorarter för miljöövervakning
  • Ge exempel på myndigheters användning av inventeringar.

Innehåll

Kursen kommer att ta upp generella inventeringsmetoder med särskilt fokus på fågelstudier och metodik som lämpar sig speciellt bra för fåglar. Vi kommer att gå igenom planering, genomförande, analys och publicering av inventeringar, och det kommer att ingå såväl teoretiska som praktiska moment.Kursen avslutas med ett inventeringsprojekt som kan göras enskilt eller i grupp.

Undervisning

Föreläsningar, webbaserade övningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar.

Examination

För godkänt på kursen krävs godkänt på alla delmoment; Webbaserade instuderingsuppgifter (2 hp), närvaro vid kursträff (1 hp) samt godkänt inventeringsprojekt (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin