Komplexa system i teknik och samhälle - teknik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA411

Kod
1FA411
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Kursen Uppsats STS samt minst 90 hp inom teknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda probabilistiska metoder och verktyg för säkerhetsanalys
  • genomföra övergripande analyser av komplexa system med hänsyn till människan, tekniken och organisation
  • identifiera, tillämpa och bedöma olika modeller för PSA och MTO riskanalys i verkliga situationer
  • arbeta i projekt på ett planerat och systematiskt sätt
  • diskutera teknikens möjligheter och risker samt växelverkan mellan tekniken och människan
  • muntligt och skriftligt presentera och diskutera problemställningar, lösningar och slutsatser
  • granska och opponera en teknisk rapport.

Innehåll

Kursen ges som en projektkurs där studenterna gör en analys av ett komplext dynamiskt system. Studenterna ska i grupparbete genomföra en Probabilistisk Säkerhetsanalys och en Människa, Teknik och Organisation analys. Beroende på projektval och handledartillgång kan projekt göras inom kärnteknisk verksamhet, IT-system, industri, transportsektorn, eller något annat komplext system.

Kursen fokuserar på olika aspekter av säkerhet i komplexa system, nämligen: riskanalys (Probabilistisk Säkerhetsanalys, PSA) samt hur risker hanteras och analyseras hos olika aktörer i samhället (Människa, Teknik och Organisation, MTO).

Grundläggande begrepp:

  • PSA: risk, riskvärdering, riskhantering, händelseträd, felträd, primära komponenter och topphändelser, snitt och vägar, binära system, strukturfunktion, tillgänglighet och otillgänglighet, livslängdsfördelningar, osäkerhet in PSA, databaser
  • MTO: säkerhetskultur, organisatorisk säkerhet, felhandlingar och överträdelser, barriärer, beteende, kognitiv ergonomi, mänsklig kognition, kognitiva system

Undervisning

Föreläsningar. Grupparbete i PSA och MTO projekt.

Examination

Skriftliga projektrapporter om PSA (4 hp) och MTO (4 hp). Muntlig projektredovisning med opponering ( 2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin