Teoretisk astrofysik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA225

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA225
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp varav 30 hp matematik och 60 hp fysik inklusive Astrofysik I.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beräkna enkla atomära och molekylära processer och strålningsprocesser som är relevanta i astrofysikalisk modellering
  • göra uppskattningar av dynamiska tidsskalor och av stabiliteten hos astrofysikaliska objekt
  • analysera astrofysikaliska system och identifiera de viktigaste mekanismerna däri
  • konstruera enkla modeller av astrofysikaliska objekt där strålning och/eller dynamik spelar en viktig roll; detta görs både med matematisk mjukvara och genom analytiska uppskattningar
  • kritiskt utvärdera modeller som används inom aktuell forskning i astrofysik

Innehåll

Grundläggande begrepp inom atomär, molekylär fysik, samt växelverkan mellan strålning och materia. Tillämpningar genom modellering (tex MATLAB) både av tillstånd hos materia och av spektra inom astrofysiken.

Introduktion till gasdynamik, inklusive effekter av gravitation. Tillämpningar på modellering av dynamiska processer i astrofysiken, speciellt av stjärnor, deras omgivningar samt i det interställara mediet.

Utvalda och detaljerade exempel som t.ex kemin i det tidiga universum, dynamiska processer i och omkring stjärnor (pulsation, konvektion, stjärnvindar).

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, datorlaborationer, inlämningsuppgifter samt individuella presentationer på valda delar av kursen.

Examination

Datalaborationer och inlämningsuppgifter (8 hp) och muntlig och skriftlig presentation av litteraturstudie (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin