Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV019

Kod
1MV019
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Universitetsstudier 60 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika teoretiska och tillämpade designprinciper och modeller för hållbar design;
  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till hållbar design ur ett etiskt, kulturellt och historiskt perspektiv;
  • kritiskt granska olika designlösningarnas ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser, risker, möjliga användningsområden och funktioner i arbetet för en hållbar utveckling;
  • självständigt tillämpa en specifik designteori på en avgränsad utmaning inom hållbarhetsområdet.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion av begreppen hållbar utveckling och design ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Därefter görs en bred orientering och genomgång av olika designprinciper och modeller för hållbar design, som till exempel design med inspiration av naturen och utifrån ekologiska system och förutsättningar. Dessa exempel granskas och problematiseras sedan utifrån en kritisk analys och diskussion med fokus på etik, makt, risker och möjligheter, idéhistoriska exempel, skilda kultur- och världsbilder, och estetik. Avslutningsvis ska studenten tillämpa de förvärvade, teoretiska kunskaperna inom en specifik designprincip på ett område inom hållbarhetsområdet. Kursen eftersträvar en tvärvetenskaplig arbetsprocess där design inbegriper tekniskt, socialt, ekonomiskt, ekologiskt integrerade och hållbara system. Projektarbetet innebär möjlighet till olika kreativa redovisningssätt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningsformen bygger på aktivt studentdeltagande och kritiskt tänkande.

Examination

Studenten examineras genom skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av ett projektarbete (4,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår även i kurspaketet Tillämpad hållbarhetsvetenskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin