Geografiska informationssystem I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GE045

Kod
1GE045
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

30 hp inom teknik/naturvetenskap eller 30 hp geografi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda Geografiska Informationssystem (GIS) på en grundläggande nivå
  • välja ut och införskaffa lämpliga rumsliga data för användning i GIS
  • hantera och analysera digitala data i vektorformat
  • planera och genomföra ett självständigt GIS-projekt samt presentera resultaten av studien

Innehåll

Under kursen behandlas grundläggande kartografiska metoder, koordinatsystem och projektioner, geografisk databasteknik, rumsliga datamodeller och deras uppbyggnad, dataförsörjning för geografiska informationssystem: digitala kartor, digitalisering, scanning och mätning med GPS (Global Positioning System) samt planering och genomförande av ett GIS projekt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Kursen innehåller också ett problemorienterat projektarbete som utförs enskilt eller i grupper om två eller tre studenter.

Examination

Examination är uppdelad på skriftlig redovisning av ett projekt 2 hp, övningarna 2 hp och en skriftlig tentamen 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin