Ledarskap och etiska förhållningssätt

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG201

Kod
1TG201
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för teknikvetenskaper

Allmänt

Kursen ingår i programmet Ledarskap, Kvalitet och Förbättring (TKV1H), kan även ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för normativa etiska teorier,
  • beskriva och analysera det egna etiska förhållningssättet kopplat till teorier, begrepp och modeller,
  • redogöra för etikens betydelse i ledarskapssammanhang,
  • identifiera, beskriva och analysera etiska ledarskapsdilemman med hjälp av teoretiska modeller

Innehåll

Aspekter på etiska förhållningssätt kopplat till individen i ett ledarskapssammanhang. Hur det etiska förhållningssättet påverkar ledarskapet och det egna ansvarets betydelse kring ställningstaganden i etiska frågor.

Etiska teorier och förhållningssätt kopplat till individen, hur mångfalden i samhället och hållbar utveckling påverkar individens etiska ställningsstagande. Studenterna tränas i att ge återkoppling på andra kursdeltagares individuella uppgifter.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och rapportskrivning med återkoppling

Examination

Övningar och inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin