CSR och hållbar utveckling

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG234

Kod
1TG234
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för teknikvetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grunderna i kvalitetsutveckling,
  • redogöra för olika begrepp som företagens sociala ansvar (CSR), socialt ansvar (SR), företagsansvar (CR), hållbar utveckling (sustainable development), hållbarhet (sustainability) och Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) samt hur dessa begrepp kan relateras till kvalitetsutveckling,
  • redogöra för hur hållbarhet och socialt ansvar kan mätas,
  • beskriva hur arbetssätt från kvalitetsutveckling kan användas för att förstärka arbete med socialt ansvarstagande,
  • beskriva rapportering enligt riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI),
  • redogöra för hållbarhets- och CSR-strategier,
  • redogöra för strategisk CSR-kommunikation.

Innehåll

CSR och hur det relaterar till hållbar utveckling. Olika sätt för hållbarhetsrapportering och mätning. Möjliga synergier mellan kvalitetsutveckling och företagens sociala ansvar samt CSR inom olika verksamheter inom både offentlig och privat sektor.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och uppgifter.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin