Yrkesanknuten praktik i hållbar destinationsutveckling

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG433

Kod
1TG433
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

30 hp inom Hållbar destinationsutveckling, inklusive Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Syftet med kursen är att utveckla en förstärkt grund för framtida yrkesliv inom hållbar destinationsutveckling.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • omsätta kunskaper i hållbar destinationsutveckling i praktiskt arbete i en extern organisation,
  • beskriva den egna praktikplatsens verksamhetsmål, samhällsorganisatoriska inplacering, organisation och bestämmelser, särskilt med avseende på hållbarhet,
  • använda de på praktikplatsen tillämpade arbetsmetoderna samt beskriva på vilka sätt dessa bidrar till hållbarhet,
  • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kunna ta emot handledning och samarbeta med handledaren och övrig personal på praktikplatsen,
  • reflektera över genomfört arbete muntligt och skriftligt.

Innehåll

Medverka i det dagliga arbetet på praktikplatsen under ledning av en handledare på plats. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till utbildningen i hållbar destinationsutveckling.

Undervisning

Individuell handledning.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Att finna lämplig praktikplats åligger i huvudsak studenten. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen, handledare och arbetsplan godkännas av institutionen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin