Avancerad nyegyptiska

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EG602

Kod
5EG602
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Egyptologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 120 hp egyptologi, varav minst 30 hp egyptiska språk, eller motsvarande utländsk examen.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • översätta relativt krävande texter skrivna på nyegyptiska
  • förklara avancerade lingvistiska idiom och orthografi i nyegyptiska
  • läsa och översätta hieratisk skrift från den Ramessidiska perioden
  • värdera och problematisera användningen av de studerade texterna som primärkällor inom egyptologi

Innehåll

Kursen ger fördjupad kunskap i nyegyptiska och studenterna utvecklar nyckelfärdigheter i textanalys av nyegyptiska, det lingvistiska idiomet från det Nya Riket eller Imperiet (ca 1550-1050 f.Kr.). Några texter läses i den ursprungliga hieratiska skriften, det vill säga det kursiva sättet att skriva på papyrus och som de flesta nyegyptiska texter är skrivna med.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska textläsningsseminarier. Inför seminarierna förväntas studenterna förebereda och översätta texter genom att använda standardreferensverk. Studenterna presenterar sina texter som sedan diskuteras gemensamt i seminariet. I de fall texter skriva med ursprunglig hieratisk skrift studeras, kommer transkribering till hieroglyfer att undersökas och diskuteras. Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examination sker i form av obligatoriska seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig hemtentamen. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om säskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin