Kulturarv i väpnade konflikter

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KV706

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KV706
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturvård A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 juli 2019
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna,

avseende kunskap och förståelse

  • ge exempel på åtgärder som används på platser, byggnader och föremål efter konflikter i syfte att bevara deras värden och bidra till hållbar utveckling,
  • reflektera över hur konflikter kan bidra till att förändra kulturarv, minne och identitet,
  • redogöra för de internationella rättsliga institutioner som skyddar kulturarv i väpnade konflikter,

avseende färdighet och förmåga

  • kritiskt betrakta konflikt- och postkonflikt-utvecklingsscenarier,

avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • diskutera lämpliga lösningar för planering, utformning och genomförande av tekniska åtgärder på skadade kulturarv i syfte att restaurera, rekonstruera eller konservera dem,
  • reflektera kring etiska frågor rörande destruktion, bevarande och bruk av kulturarv.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till de sociala konsekvenserna av kulturarvet i och efter konflikter. Konflikt förstås här som en stark oenighet mellan parterna i ett samhälle, och som en kamp med ursprung i behov som är inkompatibla. Du kommer att studera betydelser och användningar av kulturarv före, under och efter våldsamma konflikter. I konflikter har monument, museer och andra kulturarv inte bara blivit måltavlor. De har ofta använts för ideologiska och statsbyggande ändamål långt innan inomstatliga eller mellanstatliga konflikter når en våldsam nivå. När internationella aktörer ingriper i utvecklingen efter en konflikt är det ofta med syftet att använda kulturarv för att främja ett mer tolerant, inkluderande och fredligt samhälle, men sådana instrumentella mål kan hindras av befintliga gruppidentiteter, föreställningar om kulturarv, dåligt planerade insatser och andra faktorer. Kursen behandlar komplexiteten kring kulturarv i konflikter samt möjligheterna att använda kulturarv för att främja en fredlig och hållbar utveckling. Studenterna kommer inte bara att introduceras till de problem som är förknippade med arv i konfliktområden, utan även till praktiska och tekniska insatser på platser med där syftet är att bevara kulturarv eller ge dem nya funktioner.

Undervisning

Kursen består av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Det kan även förekomma en exkursion utanför Gotland. Aktivt deltagande i seminarier, grupparbeten och exkursionen är obligatoriskt. Frånvaro från någon av dessa kommer att behöva kompenseras.

Examination

Bedömning kommer att baseras på aktivt deltagande i seminarier och inlämning av skriftliga uppgifter. Betyg ges i enlighet med det svenska betygssystemet. Följande betyg används: Underkänd (U), Godkänd (G), väl godkänd (VG).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin