Metod II

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FK054

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK054
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Kandidatexamen. 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande. Deltagande i Metod I.

Mål

Efter att ha genomgått denna kurs förväntas studenten kunna:

  • tillämpa principerna för statistisk inferens
  • använda och tolka centrala statistiska metoder såsom linjär och logistisk regressionsanalys
  • självständigt kunna genomföra statistisk analys med datorprogram för statistisk analys
  • använda statistisk analys för att svara på en forskningsfråga och testa teoretiska argument
  • bedöma relevansen av att använda vetenskapliga metoder utanför det akademiska sammanhanget, såsom vid genomförande och tolkning av policyutvärderingar och rapporter
  • självständigt kunna lösa uppgifter inom givna tidsramar

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om samhällsvetenskaplig forskningsmetod som studenten tillägnat sig under sin grundutbildning. Syftet är att utveckla förmågan att använda olika forskningsmetoder samt att öka den kritiska förmågan att bedöma olika metoders fördelar och nackdelar.

Metod II fokuserar på det extensiva studiet av många fall och logiken för inferens i statistisk analys. Kursen innehåller också en praktisk uppgift där statistisk analys används för ett litet forskningsprojekt som behandlar alla viktiga steg i forskningsprocessen (tex att formulera en forskningsfråga och teoretiska argument och att operationalisera nyckelbegrepp).

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Litteraturen kombinerar generell metodlitteratur med tillämpningar från olika delar av freds- och konfliktforskningen. Vissa praktiska övningsmoment inför seminarierna kräver att programvara för statistisk analys används.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Den skriftliga tentamen utgör en grund för betygssättning men är också avsedd att ge studenten ett tillfälle att repetera kursinnehållet så att kunskapen därigenom konsolideras.

Betyg: Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).

För att få betyget Godkänd (G) ska studenten:

  • delta i alla obligatoriska seminarier och uppvisa ett ärligt försök att lösa alla uppgifter före varje seminarium. Om en student inte lämnar in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande från ett seminarium, får hen en kompletteringsuppgift i tillägg till den ursprungliga uppgiften.
  • få betyget Godkänd på den skriftliga tentamen.

För att få betyget Väl godkänd (VG) ska studenten:

  • delta i alla obligatoriska seminarier och uppvisa ett ärligt försök att lösa alla uppgifter före varje seminarium. Om en student inte lämnar in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande från ett seminarium, får hen en kompletteringsuppgift i tillägg till den ursprungliga uppgiften.
  • få betyget Väl godkänd (VG) på den skriftliga tentamen

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin