Nubiens arkeologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EG702

Kod
5EG702
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Egyptologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • uppvisa fördjupad kunskap om arkeologiska lokaler i Nubien från det fjärde årtusendet f.Kr. till den meroitiska perioden (cirka 350 e.Kr.)
  • redogöra för det arkeologiska utforskandet av Nubien och dess inflytande på forskningen
  • redovisa specialistkunskaper inom vissa delar av arkeologisk teori och metod
  • demonstrera förmåga att kritiskt analysera arkeologiska rapporter och tolkningar

Innehåll

Nubien och Egypten har en lång och sammanvävd historia. För att förstå det komplexa förhållandet mellan de båda områdena krävs en förståelse av Nubiens arkeologi. Kursen erbjuder en fördjupad analys av de huvudsakliga arkeologiska lokalerna i Nubien och deras utveckling över tid från cirka 4000 f.Kr. till den meroitiska perioden (cirka 350 e.Kr.). Kursen belyser lokalernas skiftande funktioner, inklusive bosättningar, hamnar, vägar, tempel och gravområden för att visa på deras betydelse. En viktig del av kursen är studiet och tolkningen av arkeologiskt material från den skandinaviska expeditionen i Nubien 1960-1964 förvarat i Museum Gustavianum vid Uppsala universitet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, självstudier av arkeologiska rapporter, samt seminarier med gruppdiskussioner och -övningar. Praktiska övningar i Nubiensamlingen ingår, liksom individuella presentationer av olika platser. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examination sker löpande genom aktivt deltagande i muntliga seminarieuppgifter, dessutom genom en skriftlig fördjupningsuppgift. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin