Egyptisk socialhistoria - arkitektur i kontext

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EG703

Kod
5EG703
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Egyptologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • uppvisa fördjupad förståelse av forntida egyptisk hushålls-, begravnings-, militär- och tempelarkitektur
  • presentera historiska utvecklingslinjer och beroendeförhållanden hos arkitektoniska byggnader och strukturer
  • demonstrera fördjupad förståelse av samband mellan arkitektoniska strukturer och deras innehåll (t.ex. statyer, altare, offerbord, begravningsutrustning och hushållsföremål)
  • beskriva och syntetisera byggprocesserna och olika aktörer involverade

Innehåll

Alla typer av arkitektur utgör delar av sociala rum och är viktiga i förståelsen i förhållande till deras användning och brukare. Kurser erbjuder födjupad analys av kungliga och privata monument och byggnader i det forntida Egypten från omkring 3500 f.Kr. till den ptolemeiska och romerska perioden. Fokus ligger på utvecklingen av hushållsarkitektur, palats, fortifikationer, bosättningar, gravar och tempel. Byggnadsprocesserna studeras som en del av interaktionen inom den hierarkiska sociala strukturen. Monumenten analyseras med hjälp av planer och fotografier. Dekoration och utförande möjliggör en bättre förståelse av funktionen och betydelsen hos egyptiska monument. Förhållander mellan arkitektur och dess kringliggande landskap utgör en viktig aspekt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, självstudier samt seminarier med gruppdiskussioner och -övningar. Individuella presentationer av olika monument förekommer. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examination sker löpande genom aktivt deltagande i muntliga seminarieuppgifter, dessutom genom en skriftlig fördjupningsuppgift. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin