Runkunskap

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SV084

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SV084
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om runor och runinskrifter under hela den period (från omkring 100 till omkring 1800) runorna har brukats som en levande skrift.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

* återge och translitterera de tre runraderna från äldsta tid, vikingatiden resp. medeltiden

* redogöra för vad som utmärker runinskrifter från olika perioder

* läsa, translitterera och översätta samt språkligt, historiskt och innehållsligt kommentera de runtexter som ingår i kursen samt andra, enklare runsvenska inskrifter

* identifiera och förstå de allra mest frekventa runsvenska orden och böjningsformerna

* beskriva runinskrifternas regionala och kronologiska spridning

* redogöra för grundläggande begrepp och termer inom runforskningen

* självständig använda runordböcker och rundatabaser.

Innehåll

Runorna studeras som skriftsystem och inskrifterna som vittnesbörd om dåtidens samhällsförhållanden. Kursen ska också ge en första orientering i det språk som användes i runinskrifterna, med inriktning på förståelsen av deras innehåll och med tonvikten lagd vid de senvikingatida steninskrifterna.

Undervisning

Undervisningen ges på campus eller på distans. I de fall kursen ges på distans sker undervisning, kunskapskontroll och handledning via elektronisk kommunikation. Tillgång till en internetansluten dator är därför en förutsättning för distanskursen. Fysiska träffar kan förekomma även när kursen ges på distans.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom skriftliga uppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin