Professionell utveckling 3

2,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3AM008

Kod
3AM008
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för läkarprogrammet, 3 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kurs som löper genom hela utbildningen och under termin 3 avser att ge fortsatt stöd till studentens professionella utveckling (PU) samt djupare kunskaper om de vetenskapliga metoder som kommer att tillämpas i programmet. PU omfattar kommunikation, professionellt förhållningssätt liksom personlig utveckling och teamarbete.

Behörighetskrav

Antagen till läkarprogrammet.

För tillträde till termin 3 krävs att alla högskolepoäng från termin 1 är avklarade.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.

Mål

Efter kursen skall studenten kunna:

 • skriva vetenskapligt med adekvat referenshantering (PU vetenskaplighet & lärande)
 • reflektera över hur bio-psykosociala faktorer samverkar vid ohälsa (PU hälsa)
 • redogöra för hur man utför intramuskulära injektioner (PU undersökningsteknik)
 • ge konkreta exempel på grundläggande psykologiska mekanismer med relevans för hälsa och ohälsa (PU medicinsk psykologi)
 • redogöra för grunderna vid personlighetspsykologi samt barns kognitiva, emotionella och sociala utveckling (PU medicinsk psykologi)
 • redogöra för hur olika fördrag om mänskliga rättigheter är relevanta för vården samt för den svenska läkaretiken (PU etik & rätt)
 • undersöka rörelseapparaten relaterat till topografisk anatomi (PU undersökningsteknik)
 • utföra basalt bukstatus med inriktning på bukens organ relaterat till topografisk anatomi (PU undersökningsteknik)
 • identifiera psykologiska mekanismer vid hälsoproblem och utföra en enkel beteendeanalys (PU medicinsk psykologi)
 • identifiera faktorer som påverkar patient- läkarkommunikationen (PU samtalsfärdigheter)
 • reflektera och argumentera kring yrkesetiska problem som uppkommer i samband med vård (PU etik & rätt)
 • kunna använda anamnesens sökord (PU undersökningsteknik)
 • utföra basalt ögon-, öron- näsa- och halsstatus, tyroidea- och ytligt lymfkörtelstatus (PU undersökningsteknik)

Innehåll

PU kommer de fyra första terminerna att koncentrera sig på samtalsfärdigheter, kommunikation, professionellt förhållningssätt, kliniska basfärdigheter som anamnes och statustagande samt medicinsk etik och juridik, medicinsk psykologi och vetenskapligt förhållningssätt. Kombinerade teoretiska och praktiska övningar som innefattas är bl.a. neurologi- och öron-, näsa- och halsstatus, topografisk anatomi, bukstatus den diagnostiska processen, och viktiga milstolpar inom medicinens historia.

Undervisning

Undervisningen äger rum en heldag varannan vecka. Kursen kommer vanligtvis att delas i två hälfter där halva gruppen kommer att vara på Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) medan den andra halvan är ute i primärvården. Närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt. Sedan växlar man placering. Vissa veckor är det dock helkursundervisning. På BMC sker teoretisk utbildning samt praktiska övningar i basal provtagningsteknik och fysikalisk undersökning av människokroppen. På vårdcentral, som studenten kommer att återvända till under utbildningen, sker handledd utbildning i samtalsteknik och fysikalisk ”bed-side” undersökning av patienter med folksjukdomar som i görlig mån anknyter till övriga undervisningsblock på terminen.

Examination

Studenten examineras fortlöpande under kursen. För godkänd kurs krävs närvaro och godkända aktiviteter i de obligatoriska momenten samt den kliniska tjänstgöringen på vårdcentral i 4 dagar.

För regelverk om frånvaro från obligatoriska moment, se utbildningsplan i studiehandboken.

Slutexamination av PU sker i slutet av termin 4.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Avbruten praktik i förtid:

En student kan komma att underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen. En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och hur och när kontrollen kan äga rum samt hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs. Beslut om den individuella studieplanen kan av programkommittén delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.

Studerande som ej blivit godkänd i klinisk utbildning har rätt att genomgå förnyad klinisk utbildning en gång. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tillfälle att genomgå klinisk utbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin