Imperiets litteratur

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EN503

Kod
5EN503
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 mars 2020
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Behörighetskrav

120 hp. Engelska A1, B1 och C1, eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

  • visa förmåga till fördjupade analyser av viktiga koloniala litterära verk mot bakgrund av teoretiska debatter om förhållandet mellan imperium och litteratur på engelska
  • visa förtrogenhet med förhållandet mellan litterära verk och kolonial-national identitet
  • visa förståelse av komplexiteten hos textuella och ideologiska faktorer i produktionen och mottagandet av empirisk skrift
  • samla och bearbeta kritiskt material
  • visa färdighet i användningen av kritiskt material i en skriftlig litterär analys
  • visa en god förmåga att delta muntligt och skriftligt i en diskussion om litterära verk på flytande engelska.

Innehåll

Kursen fokuserar på det historiska och teoretiska förhållandet mellan imperiet och litterär produktion. Studenter studerar valda betydande litterära verk och rörelser som representationer av koloniala ras-, kön- och klassförhållanden; som inlägg i etiska och politiska debatter om imperialismens etik och framtid; och som milstolpar i framväxande koloniala/nationella traditioner. Komplexiteten i att skriva om imperiet (propaganda, memoarer, satir, fantasy) utforskas i relation till aktuella teoretiska debatter om det grundläggande förhållandet mellan kultur och imperialism.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom ett slutprov i form av en uppsats vid kursens slut. Alternativa examinationskomponenter, som kortare skriftliga uppgifter under kursens lopp, journalskrivande, eller upprättandet av en studieportfölj, kan ersätta eller komplettera slutuppsatsen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin