Iranska språk: självständigt arbete

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5JR800

Kod
5JR800
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med iranska språk som huvudområde

Mål

Ett självständigt arbete över ett tema inom språk- eller litteraturvetenskap. I den mån arbetet har direkt anknytning till texter på huvudspråket kan även kulturhistoriska ämnen tillåtas. Det självständiga arbetet ska stå i relation till de kunskaper och färdigheter som i övrigt förvärvats inom masterutbildningen. Det ska ge studenten god kunskap om hur man söker vetenskapliga fakta, hur man prövar vetenskapliga hypoteser och om hur man planerar, genomför och redovisar ett vetenskapligt arbete samt såväl teoretisk som filologisk fördjupning inom minst ett iranskt språk. Efter avslutad kurs ska studenten har uppnått avsevärd förtrogenhet med ett tematiskt eller språkligt ämnesomårde, samt:

* kunna självständigt genomföra en undersökning inom iransk språk- eller litteraturvetenskap

* kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion

* kunna samla in, ordna och analysera ett relevant material

* kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur

* kunna förhålla sig till kritik och kommentarer på sådant sätt att kvaliteten på arbetet förbättras

* kunna på ett stilistiskt adekvat sätt skriftligt presentera den genomförda undersökningen

* kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten.

Innehåll

Det färdiga examensarbetet ska redovisas i form av en uppsats om 30-40 sidor författad på engelska eller svenska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på viss akademisk självständighet och tillämpning av vetenskaplig metodik. I nära anslutning till pågående forskning inom det valda ämnet görs sökning, studier och sammanfattning av vetenskaplig litteratur, praktiskt/filologiskt arbete med textmaterial och sammanställning och kritisk analys av resultat samt muntlig och skriftlig redovisning. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

Undervisning

Undervisning ges i form av obligatoriska seminarier samt enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Examination

Arbetet i sin helhet examineras i seminarieform under diskussion med en annan magister/masterstudent som opponent samt i närvaro av ämnesexpertis. Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar. Vid bedömningen av uppsatsen tas särskild hänsyn till graden av akribi, logisk framställning, primärmaterialets urval och relevans, språklig/filologisk kompetens, teorimedvetenhet, användning av vetenskaplig metod, referens till sekundärlitteratur samt kreativt tänkande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin