Barns ojämlika geografier

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE202

Kod
4PE202
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Barn- och ungdomsvetenskap A1N, Pedagogik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursen ingår också i masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Kursen ges på engelska.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Syftet med kursen är behandla rumsliga dimensioner av strukturella och erfarna ojämlikheter i barns vardagsliv.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  • Uppvisa kunskap om och förståelse för ojämlikheter i relation till barndomens rum och platser.
  • Beskriva och kritiskt diskutera rumsliga processer, praktiker och diskurser genom vilka ojämlikheter skapas och möts i barndomens rum och platser.
  • Kunna identifiera och analysera rumsliga dimensioner i barns vardagsliv i relation till barns aktörskap likväl som till ålder, social klass, etnicitet och kön.

Innehåll

  • Introduktion till det barndomsgeografiska forskningsfältet inom det tvärvetenskapliga ämnet barn- och ungdomsvetenskap.
  • Barns och ungdomars olika vardagliga liv beroende på tid, plats och andra omständigheter.
  • Skilda villkor i barndomens rum och platser i hem, skola och bostadsområde.
  • Aktörskap och sociala strukturer i barns ojämlika geografier.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller skriftlig individuell uppgift och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin