Externredovisning

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE414

Kod
2FE414
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 februari 2020
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges inom bl a Ekonomie kandidatprogrammet och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Behörig är den som är godkänd på 30 hp företagsekonomi A-nivå och som följt 30 hp företagsekonomi B-nivå, varav minst 15 hp ska vara godkända.

Mål

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna:

  • redogöra för externredovisningens reglering och hur den utvecklas,
  • analysera hur val av reglering/redovisningsprinciper påverkar företagets finansiella rapporter och rapporternas användbarhet vid ekonomiskt beslutsfattande för ägarna och företagets kreditgivare,
  • genomföra koncernbokslut, samt
  • självständigt analysera, reflektera, dra slutsatser av samt värdera de finansiella rapporterna utifrån exempelvis deras redovisningskvalitet.

Innehåll

Kursen studerar externredovisningen ur tre perspektiv: redovisningsutfärdarens, redovisningsvalideringens och redovisningsanvändarens perspektiv.

Den del av kursen som fokuserar på redovisningsutfärdarens perspektiv handlar om redovisningsprinciper och hur de tar sig uttryck i form av olika redovisningsstandards.

Genom perspektivet redovisningsvalidering täcker kursen delvis även revision av externredovisningen.

Undervisningen ur redovisningsanvändarens perspektiv handlar om företagsanalys, dvs hur vi kan tolka, värdera och agera baserat på de finansiella rapporterna.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De olika undervisningsformerna syftar till att erbjuda olika lärandeformer.

Seminarierna behandlar bland annat redovisningsstandards. De är också en introduktion till att läsa och förstå externredovisning ur ett vetenskaplig perspektiv. Undervisningen utgår bland annat från forskningsartiklar utifrån utvalda teman.

Kursen ges på svenska. Undervisningen kan också innehålla externa föreläsningar/seminarier som syftar till att komplettera föreläsningarna och anknyta till aktuella externredovisningsproblem inom kursens område.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Examination består av individuellt skriftligt prov, individuella och gruppvisa uppgifter och seminarier som redovisas skriftligt och muntligt. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kurse ersätter/överlappar bland andra Accounting and Finance 2FE411.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin