Teoretisk fördjupningskurs

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LV093

Kod
5LV093
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Litteraturvetenskap A1N, Retorik A1N, Skandinavistik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen.

Mål

Kursen syftar till en fördjupning inom ett teoretiskt fält med relevans för retorik- och litteraturvetenskaplig forskning.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

· redovisa förtrogenhet med ett teoretiskt fält, dess tankemässiga utgångspunkter och uppkomst

· kunna identifiera centrala argument hos företrädare för det teoretiska fältet

· självständigt kunna formulera relevanta forskningsfrågor utifrån forskningsfältet

· kunna tillämpa teoretiska utgångspunkter och ställningstaganden i analyser av historiska eller samtida texter och andra kulturella uttryck

· kunna visa förmåga att förmedla komplexa teoretiska resonemang för en publik som inte är inläst på fältet.

Innehåll

Kursen ger en fördjupning på ett teoretiskt fält inom humanvetenskaperna, med särskilt fokus på litteratur- och retorikvetenskapen. Studenten får närstudera teoretiska texter, träna sin förmåga att diskutera, förklara, utveckla och tillämpa teoretiska perspektiv, samt öva på att sätta dem i relation till vetenskapliga problem, historiska såväl som samtida. Det teoretiska perspektivets potential och räckvidd ägnas särskild uppmärksamhet. Inriktningen på den teoretiska fördjupningen varierar och meddelas på institutionens hemsida senast i samband med ansökningsperioden till kursen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Kursen kan också ges som läskurs.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. Delkurs avslutas med ett skriftligt prov. Aktivt deltagande på seminarierna och genomförande av förelagda gruppuppgifter är en del av examinationen. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att komplettera enligt lärarens anvisning. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. Om kursen ges som läskurs examineras den genom skriftliga uppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin