Fiktion och autofiktion

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LV095

Kod
5LV095
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Litteraturvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

· Beskriva och reflektera över några grundläggande idéer om dikt och sanning inom fiktionsteorin

· redogöra för och diskutera historiska föreställningar om sanning och verklighet i äldre fiktionellt berättande

· redovisa förtrogenhet med den autofiktionella inriktningens historia

· problematisera fiktionskontraktet i autofiktiva berättelser

· reflektera över och diskutera etiska frågeställningar kring dokumentära inslag i berättelserna

Innehåll

Kursen syftar till fördjupning inom fiktionsteori liksom den kategori av litterära verk som förenar en dokumentär och självbiografisk tematik med fiktionellt berättande. Vad är förhållandet mellan dikt och sanning i fiktionen? Hur ser gränslandet ut mellan dokumentär och fiktion? Kursen inriktar sig på såväl fiktionsteoretiska studier som på skönlitterära verk inom den i bred mening autofiktionella inriktningen. Dessa verk kombinerar två typer av förhållande till verkligheten: dels en specifik dokumentär korrekthet i återgivningen av enskilda fakta och namngivna personer i det förflutna eller i samtiden, dels den friare och mer generellt representativa relationen till verkligheten som fiktionen erbjuder. Denna litterära inriktning har en lång historia, och detsamma gäller reflexionen över diktens sanningsanspråk. På kursen studeras såväl historiska som samtida verk. Författare som kan förekomma är exempelvis Aristoteles, Rousseau och Goethe, liksom företrädare för 1970-talets bekännelselitteratur eller samtidens autofiktionella litteratur (som Duras, Angot och Knausgård).

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Kursen kan också ges som läskurs.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. Delkurs avslutas med ett skriftligt prov. Aktivt deltagande på seminarierna och genomförande av förelagda gruppuppgifter är en del av examinationen. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att komplettera enligt lärarens anvisning. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. Om kursen ges som läskurs examineras den genom skriftliga uppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin