Forskningsetik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FK060

Kod
2FK060
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 november 2019
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Endast studenter som är inskrivna i masterprogrammet i freds- och konfliktstudier eller i kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier är behöriga att gå kursen. Masterstudenter måste ha godkänt betyg i kursen Metod I och kandidatstudenter i kursen Freds- och konfliktstudier A för att registrera sig för kursen.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • kunna kritiskt bedöma när forskning som involverar mänskliga ämnen är nödvändig och motiverad
 • ha förvärvat kunskap om grundläggande principer och standarder för forskningsetik i freds- och konfliktforskning
 • ha förvärvat kunskap om avancerade ämnen inom forskningsetik i freds- och konfliktforskning
 • kunna identifiera och bedöma relevanta etiska problem förknippade med vanligt förekommande metoder inom freds- och konfliktforskning
 • kunna identifiera och utvärdera strategier för att minimera och mildra etiska problem i freds- och konfliktforskning
 • ha förvärvat kunskap om utmaningar inom forskningsetik
 • självständigt lösa uppgifter på utsatt tid

Innehåll

Kursen syftar till att göra studenterna bekanta med den avancerad forskning och praxis när det gäller forskningsetik. Detta inkluderar grundläggande principer och standarder för att borga för deltagarnas säkerhet och principen om "do no harm", och hur detta formaliseras i olika institutionaliserade riktlinjer. Kursen innehåller också avancerade etiska ämnen; exempel inkluderar (men är inte begränsade till) reflexivitet och positionalitet, forskarrelaterat trauma, ansvar gentemot forskargruppen, datasäkerhet och annan logistik, samt "reserach fatigue" (överforskning). Kursen täcker alla relevanta former av datainsamling som involverar personuppgifter, inklusive fältarbetsmetoder (t.ex. intervjuer, fokusgrupper och deltagande observation); kvantitativa undersökningar (t.ex. enkätundersökningar och experiment); och skrivbordsstudier som involverar personuppgifter där samtycke saknas (t.ex. arkivkällor, domstolstranskript och annat reproducerat material).

Undervisning

Kursen genomförs genom interaktiva seminarier där studenterna presenterar och diskuterar skriftliga uppgifter.

Examination

Examinering och betygsättning baseras på studenternas prestationer inom följande områden: seminarieuppgifter; aktivt deltagande i seminarier; och en slutlig skriftlig inlämningsuppgift.

För att få betyget Godkänt (G) krävs att studenten:

 • deltar i alla obligatoriska seminarier och presenterar ett genuint försök att lösa alla uppgifter före varje seminarium. Om en student misslyckas med att lämna in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande vid ett seminarium, måste han/hon genomföra en ersättningsuppgift utöver den ursprungliga uppgiften.
 • få Godkänt betyg på den slutliga skriftliga inlämningsuppgiften.

För att få betyget Väl Godkänd (VG) krävs att studenten:

 • deltar i alla obligatoriska seminarier och presenterar ett genuint försök att lösa alla uppgifter före varje seminarium. Om en student misslyckas med att lämna in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande vid ett seminarium, måste han/hon genomföra en ersättningsuppgift utöver den ursprungliga uppgiften
 • får Väl Godkänt (VG) på den slutliga skriftliga uppgiften.

Betygssystemet har tre betyg: Väl Godkänd (VG); Godkänd (G); och Underkänd (U).

Två examinationstillfällen ges vid varje kurstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Studenter som är inskrivna i masterprogrammet i freds- och konfliktstudier kommer att prioriteras vid urval och registrering till kursen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin