Ekonomisk historia: Den svenska arbetsmarknaden - utveckling och förändring

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2EH415

Kod
2EH415
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Ekonomisk historia A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 maj 2018
Ansvarig institution
Ekonomisk-historiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten

  • kunna på ett fördjupat sätt diskutera och redogöra för huvuddrag i svensk och europeisk arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik under 1900-talet, med särskilt tyngdpunkt på efterkrigstiden.
  • kunna självständigt och kritiskt analysera teorier inom detta område.
  • kunna klargöra de olika ståndpunkter som förekommit i den vetenskapliga debatten kring några större frågeställningar kring lönebildning, sysselsättning och arbetsmarknadspolitik.
  • kunna muntligt och skriftligt reflektera över hur regleringar påverkat utvecklingen avseende den aktuella tidsperioden.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundliga empiriska kunskaper och teoretiska utgångspunkter för att diskutera vad en arbetsmarknad är och att analysera förändringar utifrån två perspektiv, dels kopplingen till övergripande samhällsförändring som välfärdsstatens framväxt och ökat kvinnligt arbetskraftsdeltagande, dels effekterna av ökad internationalisering särskilt i relation till den Europeiska gemenskapens sysselsättningspolitik. Inom ramen för kursen analyseras arbetsmarknadens aktörer, regleringen av arbetsmarknaden, lönebildning och internationalisering effekter.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig framställning och inlämningsuppgifter på obligatoriska seminarier, samt genom PM.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin