Barnets språkutveckling

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN347

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN347
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 september 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Lingvistik A

Mål

Kursen syftar till att ge insikt i teorier om barns språkutveckling, insikt i teorier om tvåspråkighet och andraspråksinlärning hos barn samt färdighet att analysera barnspråk.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • redogöra för olika teorier om barns språkinlärning
  • redogöra för typisk talspråkutveckling (ljudsystem, grammatik, ordförråd) hos barn
  • redogöra för olika teorier om barns tvåspråkighet och andraspråksinlärning
  • förklara samband mellan språkutveckling och olika språkmiljöer
  • analysera barnspråk och arbeta med barnspråkskorpusar.

Innehåll

Jämförelse av olika teorier om barns språkinlärning. Förspråklig kommunikation. Barnets talutveckling. Barns inlärning av bl.a. ljudsystem, grammatik och ordförråd. Barnets utveckling i sin förmåga att delta i kommunikation med sin omgivning. Samband mellan språkutveckling och olika språkmiljöer. Språklig medvetenhet.

Flerspråkighet i samhället med fokus på barn. Språk och identitet. Tidig (simultan) tvåspråkighet. Andraspråksinlärning och utvecklandet av successiv tvåspråkighet. Kommunikation på två språk, kodväxling och interferens.

Färdighet att analysera barnspråk och arbete med barnspråkskorpusar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier/gruppövningar, laborationer, litteraturuppgifter med redovisningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Obligatoriska moment: Gruppövningar, laborationer och redovisningar av litteraturuppgifter samt analysuppgifter.

Examination

Examination sker i form av skriftligt prov samt genom muntlig och skriftlig analysuppgift. För godkänd kurs krävs, förutom godkänt prov, godkänt resultat på obligatoriska moment. Komplettering av obligatoriska moment sker efter överenskommelse med kursansvarig lärare.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin