Fördjupningskurs inom operationssjukvård för operationssjuksköterskor (uppdragsutbildning)

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 8KR161

Kod
8KR161
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 21 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård

Mål

Kursens syfte är att studenten förvärvar fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med fokus på operationssjuksköterskans arbetsområde.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

- Identifiera omvårdnadsbehov, leda planering och samordning samt motivera omvårdnadsåtgärder inom operationssjukvård.

- Redogöra för behandlingsmetoder och patofysiologi vid traumakirurgi samt skapa handlingsplan för omvårdnaden.

- Identifiera och analysera risker för postoperativa sårinfektioner samt kunna redogöra för förebyggande omvårdnadsåtgärder.

- Identifiera och analysera risker vid användning av medicinteknisk utrustning inom operationssjukvård samt skapa en säker arbetsmiljö.

- visa fördjupad kunskap och färdighet inom kirurgiska principer och metoder för hudförslutning.

- kritiskt granska och analysera vetenskapliga studier och forskningsrön samt tillämpa dessa i den kliniska kontexten.

- visa fördjupad förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer.

- utvärdera egna kunskaper och identifiera behov av fortsatt kunskapsutveckling inom den egna professionen.

Innehåll

Relaterat till perioperativ omvårdnad kommer följande områden att belysas

- Evidensbaserad omvårdnad och personcentrerad vård

- Traumakirurgi

- Interventionskirurgi

- Robotkirurgi

- Kirurgiska principer och metoder för hudförslutning

- Vårdhygien och postoperativa sårinfektioner

- Ledarskap, teamarbete och kommunikation

- Patientsäkerhet och etik

- Specialistsjuksköterskans profession

Undervisning

Kursen ges på kvartsfart och löper över två terminer. Det pedagogiska arbetssättet syftar till att stimulera deltagarnas förmåga till aktivt och självständigt kunskapssökande. Föreläsningar och seminarier vid de campuslagda dagarna syftar till att stimulera studenternas fortsatta lärande genom egen inläsning, bearbetning av inlämningsuppgifter, grupparbeten och diskussioner.

Examination

Kursens mål examineras kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter baserade på patientfall. Kursen avslutas med en skriftlig individuell inlämningsuppgift omfattande 8 hp där studenten ingående presenterar ett valt ämne inom perioperativ omvårdnad.

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande samt godkända examinationsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin