Hebreiska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5HE250

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5HE250
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 september 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet hebreiska.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Hebreiska A

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

Delkurs 1: Qumran- och mishnahebreiska texter, 7,5 hp

- redogöra för mishnahebreiskans formlära och elementära syntax

- redogöra för mishnahebreiskans språkliga särdrag i förhållande till den klassiska hebreiskan

- översätta och filologiskt analysera valda texter hämtade från rabbinsk traditionslitteratur, såsom Mishna och Targum

- översätta och filologiskt analysera valda hebreiska texter ur Qumranlitteraturen och Syraks bok.

Delkurs 2: Funktionell grammatik I, 7,5 hp

- redogöra för innebörden i begreppet funktionell grammatik samt något om hur denna teoretiska inriktning skiljer sig från andra, främst den generativa

- på en översiktlig och elementär nivå redogöra för strukturen hos semantisk-lexikala nätverk

- definiera huvudordklasser utifrån syntaktiska, morfologiska och semantiska kriterier i ett för studenten tidigare okänt språk

- förklara vad som menas med grammatikaliseringsprocesser, samt översiktligt förklara hur grammatikalisering av tempus-, aspekt-, negations- och kongruensmarkörer sker i språk

- redogöra för förhållandet mellan semantiska roller och grammatiska relationer

- redogöra för begreppen transitivitet och valens

- analysera och redogöra för markering av grammatiska relationer hos både huvud- och dependentmarkering i för studenten tidigare okända språk

- förklara skillnaden mellan språk med fri och bunden ordföljd, samt förhållandet mellan ordföljden i satser och bundna morfem

- definiera och redogöra för begreppen tempus, aspekt och modalitet, samt redogöra för skillnaden mellan aspekt och aktionsart

- redogöra för begreppen perfektiv - imperfektiv

- redogöra för skillnaden mellan presupposition, realis och irrealis

- på en översiktlig och elementär nivå redogöra för skillnaden mellan logisk och språklig negation.

Delkurs 3: Bibelhebreisk prosa, 7,5 hp

- analysera valda bibelhebreiska prosatexter med avseende på regelbundna (starka) och oregelbundna (svaga) ordbildningar och grundläggande syntax med hjälp av en referensgrammatik

- detaljerat beskriva bibelhebreiskans form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi

- översätta och filologiskt analysera bibelhebreiska prosatexter av olika svårighetsgrad

- presentera en kort självständig analys av språkliga och litterära stildrag i en bibelhebreisk text. 

Delkurs 4: Bibelarameiska, 7,5 hp

- redogöra för arameiskans skrift-, ljud-, form- och satslära

- översätta och filologiskt interpretera bibelarameisk text

- redogöra för arameiskans historiska utveckling och dialektförhållanden på basis av textprov.

Innehåll

Kursens syfte är att ge den studerande vidgad förmåga att läsa, förstå och språkligt analysera biblisk hebreisk text, samt grundläggande förmåga att använda den funktionella grammatikens begrepp på ett hebreiskt textmaterial. Kursen inkluderar också en breddning genom en introduktion till qumran- och mishnahebreiska, samt en introduktion till bibelarameiska enligt följande:

Delkurs 1: Qumran- och mishnahebreiska texter 7,5 hp (motsvarar 5HE260)

Delkursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper i det hebreiska språkets historiska utveckling samt att ge fördjupade insikter i hebreisk stilistik och texttolkning.

Delkurs 2: Funktionell Grammatik I, 7,5 hp (motsvarar 5LN232)

Delkursen syftar till att ge kunskap om strukturell variation i mänskliga språk och om hur syntaxen interagerar med semantik och pragmatik i ett grammatiskt perspektiv på språket. Kursens fokus ligger på grammatiska konstruktioner i enkla satser.

Följande områden behandlas i kursen: Funktionell grammatik som teoretisk inriktning. Lexikon, ord och morfem. Enkla och komplexa satser. Argumentstruktur. Verbklasser. Grammatiska relationer och markering. Ordföljd. Tempus, aspekt och modalitet. Negation.

Delkurs 3: Bibelhebreisk prosa, 7,5 hp (motsvarar 5HE206)

Delkursen syftar till fördjupad färdighet i att läsa och analysera bibelhebreiska prosatexter, samt fördjupade kunskaper i formlära och syntax.

Delkurs 4: Bibelarameiska, 7,5 hp. (motsvarar 5SY000)

Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arameiska, med fokus på bibelarameiska, samt kunskaper om det arameiska språkets historiska utveckling och dialektförhållande. Läsning av bibelarameiska texter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinatoriska moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Delkurs 1: Qumran- och mishnahebreiska texter

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination och skriftligt slutprov.

Delkurs 2: Funktionell grammatik

Kursen har tre examinerande moment:

1. skriftliga inlämningsuppgifter

2. en uppsats om ca 5-10 sidor om en egen empirisk undersökning

3. en muntlig redovisning av uppsatsen.

Föreskrifter om inlämningsuppgifter föreligger vid kurstillfällets början. Inlämning av uppsatsen sker i slutet av kursen, exakt datum för inlämning meddelas av läraren vid kursstart.

Delkurs 3: Bibelhebreisk prosa

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination, skriftligt slutprov samt en självständig PM-uppgift i form av en språklig och litterär interpretation av en bibelhebreisk text.

Delkurs 4: Bibelarameiska

Examination sker genom salsskrivning.

För att erhålla betyget VG krävs VG på minst tre av de ingående delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Qumran- och mishnahebreiska texter (5HE260), Funktionell grammatik I (5LN232), Bibelhebreisk prosa (5HE206) eller Bibelarameiska (5SY000).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin