Social utrednings- och dokumentationsmetodik - etik, källkritik och juridik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2SC179

Kod
2SC179
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 november 2020
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå. Kursen kan även ingå som valbar kurs i Mastersprogrammet i samhällsvetenskap.

Behörighetskrav

180 hp inom Socionomprogrammet, eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • visa fördjupad förmåga att analysera, utreda och genom dokumentation textmässigt hantera händelseförlopp rörande sociala processer och problem i socialt arbete,
 • visa fördjupad förmåga att utreda och dokumentera sociala processer och problem utifrån etiska, källkritiska, rättsliga aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, samt
 • visa duglighet att tillämpa relevanta författningar inom det sociala området med fokus på handläggnings- och dokumentationsregler.

Kursens mål är att studenten ska få fördjupade kunskaper i att utreda och genom dokumentation textmässigt hantera sociala processer och problem med fokus på etiska, källkritiska och rättsliga perspektiv.

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller

Kunskap och förståelse

 • genom fördjupad förståelse för etiska, källkritiska och rättsliga perspektiv kunna identifiera och hantera komplexa händelseförlopp i sociala utrednings- och dokumentationssammanhang, samt
 • kunna tillämpa relevanta författningar inom det sociala området med fokus på handläggnings- och dokumentationsregler.

Färdighet och förmåga

 • visa färdighet och förmåga att hantera etiska och källkritiska förhållningssätt i socialt utrednings- och dokumentationsarbete,
 • visa färdighet och förmåga att i social ärendehandläggning, dokumentation och annan informationshantering beakta rättsliga ramar, samt
 • skriva utrednings- och dokumentationstexter lättläst och språkligt korrekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna problematisera egen förförståelse och egna värderingar samt professionella förhållningssätt inom området, samt
 • kunna identifiera egna kunskapsluckor och ta ansvar för egen kompetensutveckling inom utredning och dokumentation i socialt arbete.

Innehåll

Kursen behandlar följande

 • tillämpning av relevanta författningar inom det sociala området med fokus på handläggnings- och dokumentationsregler,
 • analys, utredning och dokumentation av händelseförlopp rörande sociala processer och problem, samt
 • utredning och dokumentation av sociala händelseförlopp utifrån etiska, källkritiska, rättsliga aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Komplettering av frånvaro från obligatoriskt kursmoment kan endast ske för högst två moment. Innehållet i föreläsningarna och andra undervisningsmoment kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall momenten inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig examination vid seminarierna. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte. Vid missad inlämningstid hänvisas studenten till efterföljande omexaminationstillfälle. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det här angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin