Kinesiska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN301

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN301
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Kinesiska A och minst 22,5 hp från Kinesiska B

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för de mest inflytelserika författarna och verken i Kina i äldre och modern tid
 • översiktligt redogöra för och diskutera den kinesiska litteraturens utveckling
 • redogöra för och diskutera vad som kännetecknar de konventionella genrerna i kinesisk litteratur i äldre och modern tid, samt hur synen på dessa förändrats
 • redogöra för, diskutera, analysera och reflektera kring synen på litteratur och litteraturens roll i samhället i Kina i äldre och modern tid
 • redogöra för, diskutera och reflektera kring ett kinesiskt litterärt verk
 • skriva, läsa och översätta ytterligare ca 500 glosor (utöver de ca 1000 tecken som lärts in under kurserna Kinesiska A och Kinesiska B) i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form
 • med hjälp av lexikon läsa lärobokstexter skrivna på modern kinesisk prosa och översätta dem korrekt till god svenska
 • med hjälp av lexikon läsa skönlitterära originaltexter, prosa och poesi, skrivna på modern kinesiska under 1900-talet eller senare, som även förekommer bland de litterära verk som tas upp under dk 1. Kinesiska litteraturhistoria, och att översätta dessa litterära verk korrekt till god svenska, såväl muntligt som skriftligt, samt att redogöra för utvalda verks språkliga och stilistiska särdrag, litteraturhistoriska betydelse och kontext, samt författarens bakgrund
 • föra samtal på kinesiska om vardagliga ämnen
 • uppfatta huvudinnehållet i för kinesiskundervisning tillrättalagda tv-program/filmer
 • skriva korta texter om vardagliga ämnen på kinesiska, samt översätta korta texter från svenska till kinesiska.

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Dk. 1. Kinesisk litteraturhistoria. 7,5 hp. (History of Chinese Literature) Denna delkurs innefattar en översiktlig genomgång av den kinesiska litteraturens utveckling från äldsta tid och framåt, inklusive vad som kännetecknar de konventionella genrerna i kinesisk litteratur och hur synen på dessa förändrats. Studenterna läser och diskuterar ett urval av prosa och poesi av de mest inflytelserika författarna genom tiderna. Kursen ger också en introduktion till kinesisk litteraturhistorieskrivning, litteraturteori och synen på litteraturen och dess roll i samhället i Kina genom tiderna.

Dk.2. Sakprosa I. 9 hp. (Non-fiction prose texts I)

Läsning och översättning av texter skrivna på modern kinesisk prosa i en lärobok. Ungefär 300 glosor lärs in under denna delkurs och texterna läses både på förenklade och oförenklade tecken. Kursen ger även fördjupade insikter om kinesisk syntax, och innefattar muntliga och skriftliga översättningsövningar.

Dk. 3. Modern skönlitterär text. 9 hp. (Modern literary texts)

I denna delkurs ingår att med hjälp av lexikon läsa skönlitterära originaltexter, prosa och poesi, skrivna på modern kinesiska under 1900-talet eller senare, som även förekommer bland de litterära verk som tas upp under dk 1. Kinesiska litteraturhistoria, och att översätta dessa litterära verk korrekt till god svenska, såväl muntligt som skriftligt, samt att redogöra för utvalda verks språkliga och stilistiska särdrag, litteraturhistoriska betydelse och kontext, samt författarens bakgrund. Ytterligare ca 200 glosor lärs in under delkursen.

Dk. 4. Praktisk språkfärdighet III. 4,5 hp. (Language proficiency training III)

Denna delkurs innefattar muntliga och skriftliga övningar samt övningar i hörförståelse. Studenterna övas i konversation på kinesiska om vardagliga ting och skriver också enklare texter på kinesiska om vardagliga ämnen. I kursen ingår också att studenterna på egen hand ser vissa Tv-program/filmer och lyssnar på band inför lektionerna.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. I vissa delkurser ingår även grupparbeten/individuella arbeten med muntliga och skriftliga redovisningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att studenten erhållit detta betyg på minst 22,5 hp.

Delkurs 1: Kinesisk litteraturhistoria. 7,5 hp

Delkursen har två examinerande moment:

1. muntliga och skriftliga redovisningar inom ramen för undervisningen (betygsskala G/U)

2. avslutande PM (betygsskala G/U)

För betyg G krävs G på båda momenten.

Delkurs 2: Sakprosa I. 9 hp

Delkursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga prov (betygsskala G/U)

2. fortlöpande skriftliga prov (betygsskala VG/G/U).

För betyg G på delkursen krävs G på båda momenten. För betyg VG på delkursen krävs betyg G på moment 1 och betyg VG på moment 2.

Delkurs 3: Modern skönlitterär text. 9 hp

Delkursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga skriftliga prov (betygsskala G/U)

2. fortlöpande skriftliga prov (betygsskala VG/G/U)

För betyg G på delkursen krävs G på båda momenten. För betyg VG på delkursen krävs betyg G på moment 1 och betyg VG på moment 2.

Delkurs 4: Praktisk språkfärdighet III. 4,5 hp

Delkursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter (betygsskala G/U).

2. muntligt slutprov (betygsskala VG/G/U).

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 2 samt G på moment 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

För tillträde till Kinesiska C krävs 30 hp på Kinesiska A och minst 22,5 hp på Kinesiska B. Studenter med minst 22,5 hp på Kinesiska C, 30 hp, som redan tidigare tagit 7,5 hp på den fristående kursen Kinesisk litteraturhistoria, 7,5 hp, kan tillgodoräkna sig denna som delkurs 1 inom kursen Kinesiska C, 30 hp.

Studenter som tagit samtliga högskolepoäng på delkurs 1 och 3 på Kinesiska C,30 hp, som redan tidigare tagit 15 hp på Fördjupad språkfärdighet i kinesiska på C-nivå,15 hp, kan tillgodoräkna sig delkurs 2 och 4 inom Kinesiska C,30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin