Konstens ursprung: natur eller kultur?

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5ES073

Kod
5ES073
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Estetik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 mars 2021
Ansvarig institution
Filosofiska institutionen

Allmänt

Kursen ges till både C-studenter och studenter på avancerad nivå. Examinationskraven är högre för studenter på avancerad nivå än för C-studenter.

Behörighetskrav

Uppfyllda fordringar för kandidatexamen i humaniora

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha erhållit en fördjupad förståelse av de viktigaste frågeställningarna som berör konstens ursprung och utveckling, och kunna:

  • använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt kunna granska och ta ställning till de teorier och argument som tas upp
  • visa på en övergripande förståelse av konstens ursprung och utveckling
  • redogöra för och systematiskt analysera centrala nutida frågeställningar inom empirisk estetik
  • uppvisa goda kunskaper om filosofisk estetik
  • analysera styrkor och svagheter i de teorier som tas upp
  • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot centrala teorier om estetiskt värde, konst och konstupplevelser.

Innehåll

Kursens huvudsyfte är att undersöka i vilken utsträckning konsten skall ses som en sociokulturell produkt och i vilken utsträckning den skall ses som ett instinktivt uttryck för vår mänskliga natur. Vi angriper de centrala frågeställningarna tvärvetenskapligt, d.v.s. inte bara från ett filosofiskt perspektiv utan även med hjälp av antropologin, evolutionsläran, psykologin och neurologin. Vi undersöker bland annat följande frågor: hur, om alls, kan empirisk data bidra till vår förståelse av varför konsten finns och spelar en viktig roll i våra liv? Har konsten en särskild kognitiv funktion eller är den endast en s.k. biprodukt? Vad kan grottkonsten lära oss om utvecklingen av vår förmåga att tänka symboliskt?

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Kunskapskontrollen sker skriftligt och genom examinerande seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin