Tekniker inom optik och fotonik med tillämpningar inom forskning och industri

3 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA363

Kod
1FA363
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap med Kvantmekanik, Vågor och Optik, Elektromagnetism/Elektromagnetism II. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna​

  • identifiera och beskriva optiska fenomen i olika system
  • bygga fysikaliska modeller av optiska fenomen med hjälp av fotonik- och optikbegrepp
  • undersöka optiska fenomen kvalitativt och kvantitativt
  • redogöra för det komplexa samspelet mellan två eller flera optiska processer
  • ge exempel på tillämpningar av optik och fotonik samt förklara de underliggande begreppen
  • visa problemlösningsförmåga både skriftligt och muntligt

Innehåll

Ljus som vågor, strålar och fotoner, kvantegenskaper hos ljus, ultrasnabb optik, ultraviolett- och röntgenstrålninglasrar, avbildning av biomolekyler med röntgenpulser, industriella lasrar med hög effekt och fiberlasrar, solceller och solbränsle, metamaterial och superlinser, plasmonik och nano-optik, optik hos 2D-material och icke-traditionella optiska material, superupplösningsmikroskopi, THz-optik.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Problemlösning vid seminarier och inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin