Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AB901

Kod
5AB901
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik och elementär färdighet i det talade och skrivna högspråket, samt ge en förståelse för arabiskans roll och egenart i den moderna Arabvärlden och dess särdrag i kontexten av andra semitiska språk, eller andra språk i dess omvärld.

Delkurs 1: Arabiska A1-A2 med introduktion till de semitiska språken, 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • beskriva huvuddragen i standardarabiskans skriftsystem, ljudstruktur och elementära form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • redogöra för formord, nominalflektion och en del av verbalflektionen, samt analysera och forma elementära fraser och satser med aktgivande på kasus, kongruens, tempus, modus och ordföljd
 • läsa upp enkla texter på arabiska med ett begripligt uttal
 • översätta lärobokstexter från arabiska till svenska utan lexikon
 • översätta enkla meningar från svenska till arabiska
 • föra en enkel konversation på en talad varietet av arabiska
 • tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi
 • beskriva en person och en miljö på begriplig standardarabiska
 • aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, mat och dryck, geografi och enkla samhällsförhållanden
 • idiomatiskt korrekt samtala om föregående måls ämnen
 • redogöra för och tillämpa elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk
 • visa förmåga till enklare analys av en aktuell samhällsfråga
 • visa förmåga till språklig analys av grundläggande strukturer på arabiska
 • redogöra för den klassiska arabiskans uppkomst
 • redogöra för arabiskans ställning bland de semitiska språken
 • beskriva framväxten av den moderna standardarabiskan
 • redogöra för bruket av högspråk och dialekt i arabvärlden (diglossi).

Delkurs 2: Arabiska A3-A4 med introduktion till arabisk litteratur, 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för grunddragen i den arabiska litteraturhistorien till ca 1900
 • redogöra för arabiskans språkliga särdrag i kontexten av övriga semitiska språk
 • beskriva huvuddragen i standardarabiskans skriftsystem, ljudstruktur och elementära form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • redogöra för formord, nominalflektion och en del av verbalflektionen, samt analysera och forma elementära fraser och satser med aktgivande på kasus, kongruens, tempus, modus och ordföljd
 • läsa upp enkla texter på arabiska med ett begripligt uttal
 • översätta lärobokstexter från arabiska till svenska utan lexikon
 • översätta enkla meningar från svenska till arabiska
 • med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats på arabiska om ett givet ämne
 • skriva en elementär text med arabisk skrift och läsa upp denna
 • självständigt genomföra en mindre komparativ studie där något eller några drag i den moderna standardarabiskan kontrasteras med minst ett annat språk
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabiska skriften.

Innehåll

Kursen omfattar en introduktion till arabiska. Fokus ligger på den moderna standardarabiskan, dess ortografi, fonetik, grundläggande grammatik och ordförråd, men inkluderar också viss färdighet inom en talad arabisk varietet. Dessutom ges introduktioner till de semitiska språken och arabiskans ställning bland dessa och den arabiska litteraturens historia. Teoretiska och metodiska moment inkluderar en komparativ självständig uppgift i form av ett PM kring någon grammatisk fråga, samt deltagande i ventileringar av PM-uppgifter.

Delkurs 1: Arabiska A1-A2 med introduktion till de semitiska språken

Delkurs 2: Arabiska A3-A4 med introduktion till arabisk litteratur

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Delkurs 1: Examination sker i form av salsskrivning samt muntligt prov.

Delkurs 2:  Examination sker genom salskrivning, muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter samt ett skriftligt PM kring komparativ frågeställning, ca 2500 ord, som ventileras vid lektionstillfälle.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på båda delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin