Interdisciplinära perspektiv på klimatförändringar i Östersjöregionen

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV211

Kod
1GV211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G1N, Hållbar utveckling G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva exempel på, orsaker till och drivkrafter bakom klimatförändringar
  • beskriva de mest grundläggande effekterna av klimatförändringar på miljö-, biologiska och sociala system
  • beskriva hur samhället arbetar med effekterna av klimatförändringar och klimatanpassning, med fokus på Östersjöregionen
  • beskriva olika strategier för att minska koldioxidutsläppen
  • använda data och bevis för att motivera påståenden rörande klimat, klimatförändringar och klimatanpassning

Innehåll

Kursen undervisas i sex delar, (1) förklaring av grundläggande klimatologi, (2) vedertagna bevisen på ett varmare klimat, (3) de mänskliga bidragen till klimatförändringar, (4) säkerheterna och osäkerheterna i forskningen om klimatförändringar, (5) effekter och risker förknippade med klimatförändringar och (6) tvärvetenskapliga lösningar för att mildra och anpassa samhället till väntade klimatförändringar.

Varje steg kommer att fokuseras på både ett globalt och ett regionalt perspektiv, med tonvikt på det senare. Innehållet presenteras i från tre infallsvinklar med fokus på naturvetenskap, samhällsvetenskap eller ett tvärvetenskapligt synsätt. Kursen integrerar begrepp från olika vetenskaper för att hjälpa studenterna att förstå fenomenen klimatförändringar, motiveringen för dessa fenomen och varför dessa fenomen är både vetenskapligt och socialt viktiga - varför har klimatförändringar betydelse? Teori och praxis samt utmaningar och lösningar kommer att belysas - vad kan vi göra?

Kursen är delvis ett samarbete mellan Uppsala universitet och fjorton universitet i Östersjöregionen, där lärare kommer huvudsakligen att komma från dessa universitet. Kursen fokuserar på klimatförändringar från olika discipliner och perspektiv i Östersjöregionens sammanhang. Det riktar sig till nya studenter men också erfarna som vill få kunskap kring klimatförändringarna i ett mer regionalt fokus.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbete. Föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbeten är obligatoriska.

Examination

Aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och workshops (4 hp), individuella inlämningsövningar (4 hp),  individuellt projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin