Epigenetisk hantering av stress och sjukdom

2 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BL807

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BL807
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav 90 hp biologi, inklusive 7,5 hp genetik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp relaterade till epigenetik, såsom DNA-metylering, histonmodifieringar och små RNA-molekyler,
  • beskriva aktuellt kunskapsläge inom några områden av epigenetisk forskning,
  • jämföra genetiska och epigenetiska modifieringar,
  • beskriva den roll epigenetiska modifieringar har vid uppkomsten av nya fenotyper,
  • beskriva den roll epigenetiska modifieringar har vid embryonal utveckling och celldifferentiering,
  • diskutera några mekanismer bakom epigenetiska modifieringar och transgenerationellt arv av fenotyper,
  • ge exempel på den negativa eller positiva roll som epigenetiska modifieringar kan spela för anpassning till stress,
  • beskriva den roll epigenetiska modifieringar kan ha när det gäller reglering av immunsystemet.

Innehåll

Kursen omfattar en historisk översikt över hur epigenetiska modifieringar först identifierades och har beskrivits över tid; hur epigenom bidrar till utvecklingen av fenotyper, ärvs och formar den fenotypiska variationen i en population; den roll epigenetiska modifieringar har för embryonal utveckling; identifiering och mätning av epigenetiska markörer; den roll epigenetik har i anpassningar till både biotiska och abiotiska stressfaktorer; potentialen hos epigenetiska verktyg för att utvärdera och bedöma epigenetiska modifieringar.

Samtliga föreläsningar ges i kombination med seminarier och är därför obligatoriska.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och litteraturuppgifter.

Examination

Muntlig presentation av en litteraturuppgift (1hp); aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier (1hp) med tillhörande föreläsningar.

Om det finns särskilda skäl kan examinator göra ett undantag från den angivna examinationsmetoden och låta en enskild student undersökas på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. meddelas om specialundervisning från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin