Fysikalisk karakterisering av berggrunden

2 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE065

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE065
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

180 hp inklusive 80 hp fysik och matematik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva teorin bakom traditionella spänningsmätningar (dvs. hydrauliska injekterings- och överborrningssmetoder),
  • förklara principerna för icke-traditionella metoder (dvs. spänningsinducerade utfall),
  • genomföra mätningar av fysikaliska och mekaniska egenskaper i laboratorium (indexegenskaper, enaxlig- och triaxiell testning),
  • analysera mätningar av fysikaliska egenskaper från borrhålsloggning,
  • genomföra uppskalning från punktvisa mätningar till en volym av intresse för bergteknikproblemet,
  • förklara olika mätosäkerheter,
  • beskriva hur förvärvade data kan användas inom numeriska analyser ensamt och i kombination med geofysiska data.

Innehåll

Fokus på mätningar och analyser på plats. Studenterna kommer att få träning i traditionella spänningsmätningsmetoder i Sverige för att bestämma dimensionerande laster för olika typer av underjordsanläggningar, men också mer icke-traditionella metoder som kan tillämpas på större djup (spänningsinducerade utfall i borrhål). Studenterna kommer också att lära sig om andra metoder för att definera de fysiskaliska egenskaperna hos berggrunden i laboratorium och genom borrhålsloggning. Den sista delen av kursen avser hur punktmässiga mätningar som erhålls från olika metoder kan göras för att prova en bergvolym av intresse och uppskalas till bergteknikproblemet. Mätosäkerheter behandlas också inom detta sammanhang, samt diskussion om vidare användning av förvärvade data inom numeriska analyser.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning.

Examination

Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin