Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EE109

Kod
5EE109
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Etnologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och kritiskt diskutera grunddrag i folkliga föreställningsvärldar, hur de byggs upp, vidmakthålls och vilka förklaringsmodeller de erbjuder
  • redogöra för ritualbegreppet och diskutera dess användbarhet som etnologiskt vetenskapligt analysredskap i några valda sammanhang
  • redogöra för och kritiskt diskutera folkliga praktiker kring livets och årets fester och utvalda etnomedicinska praktiker, såväl i äldre som i nyare tid
  • översiktligt redogöra för utvecklingen av det folkloristiska studiet av folkliga föreställningsvärldar och ritualer.

Innehåll

Kursen ger etnologiska perspektiv på hur trosföreställningar byggs upp, vidmakthålls och förankras – såväl förr som i vår egen samtid. Ett genomgående tema är hur människor skapar kulturella föreställningar om vad som är ont och gott, normalt eller avvikande. Bland annat behandlas folktro och ritualer kring (folklig) läkekonst och livets och årets faser.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska chattseminarier, inlämningsuppgifter och gruppövningar.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i övningar, chattseminarier samt genom inlämningsuppgifter och en skriftlig hemtentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kursen Föreställningsvärldar: tro och ritual 7,5 hp, Etnologi A eller Introduktionskurs på kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi, inte heller med kurserna Folklore och folksed, 7,5 hp eller Magi, religion och ritual, 7,5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin