Afrikansk historia, kultur och samhälle

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA115

Kod
5KA115
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper inom ämnet afrikanistik (eller afrikastudier) och dess teoretiska och metodiska utgångspunkter genom att ge en överblick av Afrikas historiska, kulturella och samhälleliga utveckling. Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  • uppvisa grundläggande kunskap om Afrikas historiska, kulturella och samhälleliga utveckling.

Innehåll

Kursen ger studenten en överblick av Afrikas historiska, kulturella och samhälleliga utveckling. Teman som förkoloniala samhälls- och försörjningssystem, slaveri, kolonialism och självständighet, berörs av momentet med hjälp av antropologiska, arkeologiska och historiska angreppssätt och insikter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, filmvisningar och studiebesök. För kunskapsstoff som krävs vid examinationen är deltagande vid föreläsningar betydelsefullt. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk. De studerande äger i normalfallet rätt till handledning endast under ordinarie kurstid.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Afrikanistik A.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin