Människan i ett livsloppsperspektiv och socialt arbete

21 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC186

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SC186
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 april 2021
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Behörighetskrav

Introduktion till socialt arbete, Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige, Sociala villkor och sociala problem I, Globalisering, migration och socialt arbete, Personlig och professionell utveckling (termin 1), Samtal och kommunikation i socialt arbete, Sociala villkor och sociala problem II, Personlig och professionell utveckling (termin 2), Utvecklingspsykologi för socialt arbete samt Rätt och socialt arbete - socialrätt. Undantag görs endast om studenten på ett väldokumenterat sätt har motsvarande kunskaper från andra kurser eller om det föreligger synnerliga skäl, som ska styrkas med läkarintyg eller motsvarande dokumentation.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse:

 • visa kunskap om och förståelse för etiskt professionellt bemötande och förhållningssätt i socialt arbete,
 • visa kunskap om ledning av socialt arbete, samt
 • visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer, med särskilt fokus på funktionsnedsättningar, åldrande, missbruk samt barn, unga och familj.

Färdighet och förmåga

 • visa sådan färdighet och förmåga att hantera professionella samtal och bemötande som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs,
 • visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå när det gäller sådant som evidensbaserat socialt arbete, förebyggande arbete och utredningsarbete, samt
 • visa förmåga att inom given tidsram förstå, utreda och analysera sociala processer och problem relaterade till fysisk och psykisk hälsa, funktionsnedsättningar, åldrande, missbruk och barn, unga och familj i en språkligt korrekt text med välfungerande logisk struktur och god hantering av källhänvisningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, samt
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.

Innehåll

I kursen behandlas integreringen av det sociala arbetets perspektiv och teorier med arbetsmetoder inom praktiskt socialt arbete relaterat till bland annat funktionsnedsättningar, åldrande, missbruk samt barn, unga och familj. Kursen behandlar:

 • professionella samtal, bemötande och etik i praktiskt socialt arbete,
 • identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå,
 • socialt arbete med processer och problem relaterade till funktionsnedsättningar, åldrande, missbruk samt barn, unga och familj, samt
 • evidensbaserat socialt arbetet, interprofessionell samverkan och ledning av socialt arbete.

Undervisning

Undervisningen består av färdighetsträningar, föreläsningar och seminarier. Deltagande i färdighetsträningar och seminarier obligatoriskt. Komplettering av frånvaro från obligatoriskt kursmoment kan endast ske endast för en mindre andel av dessa. Innehållet i föreläsningarna och andra undervisningsmoment kan utgöra grund för examinationsuppgifter även i de fall momenten inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska färdighetsträningar, seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. En del skriftliga uppgifter är obligatoriska men utan betygsgradering medan andra skriftliga uppgifter betygsätts med något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Slutligt betyg sätt genom en viktning mellan de betygsatta uppgifterna.

Uppgifter med graderad bedömning som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG annat än om förseningen berott på sjukdom, styrkt genom läkarintyg eller motsvarande. Uppgifter som lämnas in på utsatt tid men som inte godkänns ses som försenade. Uppgifter som lämnas in senare än 14 dagar efter utsatt tid bedöms inte, utan studenten hänvisas då till efterföljande omexaminationstillfälle efter kursavslut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från ovan angivna examinationssätt och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin