Vindkraft - projektering

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV198

Kod
1GV198
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

30 hp vindkraftsprojektering inklusive Vindkraft - planering, 7,5 hp, samt genomgångna kurser Vindkraft - energiberäkningar, 7,5 hp, och Vindkraft - installation, drift och underhåll, 7,5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och utvärdera ett område för en vindkraftetablering
  • använda planeringsmetoder och allmänna investeringsvillkor för att planera ett vindkraftsprojekt
  • beskriva och genomföra en förstudie för en vindkraftsetablering
  • redogöra för nödvändiga steg i en projekteringsprocess för vindkraft med hänsyn till gällande lagstiftning
  • utföra och analysera produktionsberäkningar samt uppskatta de ekonomiska förutsättningarna i ett vindkraftsprojekt
  • identifiera projektets intressenter och deras roll med avseende på projektplanering och -finansiering
  • redogöra för och analysera finansiella risker och påverkan gällande förseningar av infrastruktur

Innehåll

I den här kursen kommer studenten till stor del att arbeta självständigt med uppgiften att göra en förstudie för ett vindkraftsprojekt. Här ingår att analysera energiproduktionsberäkningar samt uppskatta ekonomiska förutsättningar för projektet. Vindresurser, motstående intressen, miljöpåverkan samt andra relevanta aspekter behandlas. Resultatet redovisas i en slutrapport med dokumentation av projektprocessen samt reflektioner om projektets utveckling.

Kursen innehåller även användning av Ganttdiagram, risk- och osäkerhetshantering i projekt, teoretisk kunskap om projektledning i vindkraftsprojekt, kostnadsberäkningar och kassaflödesanalys, investeringsparametrar, global finansiering och risktagande, internationella betalningar (kreditiv) samt straffavgiftskontrakt och dess effekter på investeringsavkastningen i ett vindkraftsprojekt.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifter och rapport lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp) och en skriftlig projektrapport som även redovisas muntligen (12 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1GV059, 1GV118,Vindkraft - projektering eller 1GV061, 1GV119 Vindkraft projektplanering och ekonomi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin