Fördjupad patofysiologi med molekylär medicin 2

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MC129

Kod
3MC129
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 19 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk cellbiologi

Behörighetskrav

Arbetsterapeutexamen, biomedicinsk analytikerexamen, dietistexamen, fysioterapeutexamen, högskoleingenjörsexamen i medicinsk teknik, receptarieexamen, röntgensjuksköterskeexamen eller sjuksköterskeexamen.

Mål

A. Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för sjukdomars orsaker (etiologi) och utveckling (patogenes).
  • redogöra för organspecifika och systemiska effekter som sjukdomar orsakar.
  • redogöra för molekylära- och cellulära förändringar som orsakar sjukdom. 

B. ​Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • knyta sjukdomens symptombild till patologiska förändringar på cell-, vävnads- och organ-nivå.
  • förklara hur molekylära förändringar kan skapa patologiska förändringar på cell-, vävnads- och organ-nivå.  
  • förklara hur kunskaper om molekylära- och cellulära förändringar vid sjukdom, kan omsättas till ny terapi. 

C. ​Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över sambandet mellan förändringar på molekylär- och cellulärnivå och sjukdomsutveckling.
  • tolka och kritiskt utvärdera ny kunskap inom molekylär medicin.

     

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av sjukdomar som påverkar cirkulationssystemet, t.ex. cirkulationssvikt och hypertoni. I detta sammanhang kommer även sjukdomar som orsakas av felaktig funktion hos de olika delarna av blodet avhandlas. Efter detta följer en genomgång av sjukdomar som påverkar andningssystemet, t.ex. lunginflammation och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Syndrom och sjukdomar som berör nervsystemet avhandlas därefter. Bland annat studeras hur olika utvecklingsstörningar under nervsystemets utveckling kan ge specifika syndrom/sjukdomar, hur demenssjukdomar utvecklas och hur narkotiska preparat påverkar nervsystemet. Därpå studeras sjukdomar som påverkar rörelseorganet, t.ex. muskeldystrofi och osteoporos.

Sjukdomar som påverkar njurarna avhandlas därefter och i detta sammanhang kommer även störningar hos homeostasregleringen av centrala elektrolyter beröras. Avslutningsvis behandlar kursen sjukdomar som påverkar reproduktionssystemet.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Vid seminarierna, kallade inlärningsträffar, presenterar och diskuterar studenterna utvalda delar av ämnesinnehållet från kursens föreläsningar och kursboken.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på tentamen (5.0hp) samt aktivt deltagande vid kursens seminarier (2.5hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin