Yrkesanknuten praktik i vattenteknik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1HY282

Kod
1HY282
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vattenteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap. 30 hp på avancerad nivå inom området vattenteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla en förstärkt grund för framtida arbete inom vattenteknik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa kunskaper och metoder från tidigare kurser inom vattenteknik vid praktikplatsen,
  • självständigt och systematiskt genomföra och dokumentera delar av ett projekt inom vattenteknik på praktikplatsen,
  • reflektera över det egna lärandet och behovet av ytterligare kunskapsinhämtning,
  • reflektera över praktikplatsens verksamhetsmål och organisation samt över samarbetet med handledaren och övrig personal på praktikplatsen,
  • på engelska sammanfatta och formulera egna slutsatser av ett utvalt projekt i en skriftlig rapport och i en muntlig presentation.

Innehåll

Studenten väljer i samråd med kursens koordinator en handledare och en plats för sin praktik. Handledaren informerar studenten om projektets mål och metoder vid praktikplatsen. Studenten får möjligheter att under handledning medverka aktivt i det dagliga arbetet på praktikplatsen. Projekt och arbetsuppgifter ska ha anknytning till utbildningen i vattenteknik. Studenten deltar på möten där ämnen relevanta för praktiken diskuteras.

Undervisning

Individuell handledning på praktikplatsen och av koordinator på kursansvarig institution.

Examination

Veckovis skriftlig rapportering till koordinatorn på kursansvarig institution.  Ett projekt där studenten har haft en större roll ska skriftligt och muntligt redovisas vid kursens slut enligt anvisningar från kursansvarig institution. Rapporten ska bland annat sammanfatta det praktiska arbetet med projektet samt reflektioner kring erfarenheter under praktikperioden.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Praktikplatsen måste vara godkänd av koordinator på kursansvarig institution. Handledaren på praktikplatsen skall utfärda ett intyg efter praktikperioden.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin