Beräkningsatomfysik med astrofysikaliska tillämpningar

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA261

Kod
1FA261
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 januari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap med Kvantfysik och Programmeringsteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva hur modellering av atomära system utförs med moderna beräkningsmetoder
  • redogöra för teoretiska koncept som elektronkorrelation, strålningsövergångar, resonanser i fotojonisering och kollisionstvärsnitt
  • förklara hur atomära data tillämpas i plasmamodellering samt ställa upp och utföra enklare sådana beräkningar för system i och ur jämvikt.
  • utföra beräkningar av atomära egentillstånd, strålnings- och kollisionsprocesser, samt tolka och diskutera erhållna resultat
  • presentera och argumentera för beräknade resultat på ett systematiskt och vetenskapligt korrekt vis
  • reflektera kring atomfysikens roll för analys av astrofysikaliska plasma.

Innehåll

Atomstruktur: centralfältsapproximationen, elektronkorrelation och relativistiska effekter. Atomära processer: excitations- och joniseringsprocesser relaterade till elektromagnetisk strålning och elektronkollisioner. Metoder: Hartree- och Dirac-Fock-metoder för beräkning av icke-relativistisk och relativistisk atomstruktur utan elektronkorrelation, konfigurationsväxelverkan och självkonsistenta multikonfigurationsmetoder för att inkludera elektronkorrelation, Z-beroende störningsteori för uppskattning av hur olika atomära egenskaper varierar med kärnladdningen, samt R-matrismetoder för beräkning av kontinuumprocesser som exempelvis jonisiering vid elektronkollisioner. Tillämpningar: atomära data i studier av astrofysikaliska plasma, grundläggande plasmamodellering i och ur jämvikt.

Undervisning

Föreläsningar, datorlaborationer samt ett fördjupande slutprojekt.

Examination

Muntlig presentation och skriftlig rapport av datorlaborationer (7 hp), muntlig presentation och skriftlig rapport av slutprojekt (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin