Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KV035

Kod
5KV035
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap G1N, Kulturvård G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 november 2021
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha kunskap om och förståelse för

arkitekturens historia i Sverige, Europa och världen

byggnadstekniska och arkitekturhistoriska vedertagna uttryck och begrepp

arkitekturrelaterad teoribildning

visa färdighet och förmåga att

analysera och beskriva byggnader utifrån arkitekturhistoriska perspektiv,

identifiera och redogöra för förekommande arkitekturstilar

tidsbestämma byggda miljöer, byggnader, interiörer och arkitekturstilar

kunna värdera och förhålla sig till

hur arkitektur och rumslighet har påverkats av byggnadstekniska, sociala, ekonomiska, ekonomiska och geografiska förhållanden

hur tillämpning och bruk av byggnader påverkar utformning och rumslighet

Innehåll

Kursen behandlar arkitekturens historia och ger en översikt av de förekommande arkitekturstilarna från antiken till modern tid. I kursen behandlas orsaker till arkitekturens förändringar t ex hur olika ideologier och värderingar har styrt arkitekturens utformning. Kursen tar också upp arkitekturteoretiska aspekter och ger redskap till analys och förståelse för arkitekturbegreppets problematik.

Undervisning

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och litteraturstudier.

Examination

Examination sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter samt genom deltagande i övningar och seminarier. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin