Arabisk grundkurs II: språkfärdighet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB011

Kod
5AB011
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Arabisk grundkurs, 15 hp

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • läsa upp enkla texter på standardarabiska med ett tydligt uttal enligt standardarabiskans konventioner
  • översätta enkla meningar från svenska till arabiska
  • tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi
  • med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort text på arabiska och läsa upp denna
  • beskriva en person och en miljö på standardarabiska
  • aktivt behärska ett basordförråd som innefattar hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, mat och dryck, geografi och enkla samhällsförhållanden
  • föra en enkel konversation på en talad varietet av arabiska
  • i stora drag redogöra för arabiskans diglossisituation och de huvudsakliga dialektgrupper som finns.
  • redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Innehåll

Kursen omfattar övningar i praktisk användning av den moderna standardarabiskan, samt en introduktion till de arabiska dialekterna med fokus på en talad arabisk varietet.

Undervisning

Undervisningen består av material i form av ljud- och textfiler samt övningar för självstudier i universitetets lärplattform, övningstillfällen via distans samt examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för genomförande av kursen.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga uppgifter samt muntlig och skriftlig sluttentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen motsvarar muntliga och skriftliga färdighetsmoment från Arabiska A, (5AB101) och får därför inte tas med i examen tillsammans med denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin