Introduktion till sanskrit

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JN010

Kod
5JN010
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Indologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 september 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i sanskrit samt viss kännedom om Indiens språk

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen språkvetenskaplig terminologi
  • redogöra för sanskrits plats inom och särställning bland Indiens språk
  • läsa, skriva och transkribera devanagari
  • behärska passivt sandhi och aktivt sanskrits grundläggande flexions- och ordbildningsmorfologi
  • ha grundläggande kännedom om sanskrits syntax
  • analysera (passivt) och konstruera (aktivt) enkla sanskrit meningar
  • översätta (med lexikon) enkla texter från sanskrit till svenska på en rimlig stilnivå
  • beskriva huvuddragen av sanskrits fonemsystem, flexionsmorfologi och ordbildning och deras respektive semantiska innebörd samt sanskrits grundläggande syntax med användning av språkvetenskaplig terminologi
  • översiktligt redogöra för språk och språkfamiljer i Indien/Sydasien.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har 2 examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. salsskrivning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Sanskrit A (5JN101).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin