Vetenskapliga metoder och forskningsprocesser

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC152

Kod
2SC152
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete G2F, Sociologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ges inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Ämnen: Socialt arbete och Sociologi. Kursen kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Behörighetskrav

Godkända betyg på samtliga kurser på socionomprogrammets termin 1, 2, 3, och 4.

Mål

Målet är att den studerande tillägnar sig fördjupade kunskaper och färdigheter i vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga metoder av betydelse för socialt arbete som fält, för att öka förståelsen av forskningsprocessens olika delar. Den studerande ska sedan tidigare känna till de grundläggande principerna för empiriskt vetenskapligt arbete för att i denna kurs utveckla och fördjupa kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetodik, liksom färdigheter i litteratursökning, teoritillämpning och analys. Kursen inkluderar även övningar i förmågan beakta etiska aspekter av kunskapsproduktion inom socialt arbete samt att kritiskt bedöma kvaliteten av vetenskapliga arbeten.

Lärandemål/Studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för centrala vetenskapsteoretiska perspektiv och begrepp
 • kunna identifiera, beskriva och kritiskt granska vetenskapliga metoder inom huvudområdetsocialt arbete
 • uppvisa förståelse för relationen mellan kunskapsanspråk, insamlingsmetod och analysmetod
 • ha grundläggande kännedom om akribi och vetenskapligt skrivande

Färdighet och förmåga

 • kunna visa färdigheter i att tillämpa kvalitativ analys av empiriskt material
 • kunna visa färdigheter i att tillämpa kvantitativ dataanalys av statistiskt material samt förmåga tilldatabashantering
 • kunna söka, bearbeta och strukturera ett aktuellt forskningsområdes vetenskapliga grund
 • kunna planera forskningsprocessen och hantera förhållandet mellan problemformulering, teori,forskningsobjekt och metodologiska överväganden
 • kunna kritiskt tolka egna och andras resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa medvetenhet om vetenskapsteoretiskt förhållningssätt, problematisera och reflektera övervetenskapliga studier i socialt arbete
 • visa förmåga till kritisk reflektion av metoder i socialt arbete
 • visa förmåga att beakta och värdera forskningsetiska aspekter inom socialt arbete somkunskapsområde

Innehåll

Kursen söker utveckla och fördjupa kunskaperna om vetenskapsteori och forskningsmetodik med särskilt fokus på forskning i socialt arbete och därtill utveckla förmågan till kritisk granskning av och kunskap om det egna forskningsområdets vetenskapliga grund. Frågor som rör forskningsdesign och forskningsetik samt användningen av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder behandlas liksom tillvägagångssätt att bearbeta och analysera data.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, datalaborationer och övningar. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Övriga obligatorier framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro vid obligatoriska inslag och moment kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga tentamina, inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan exempelvis vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin