Examensarbete i socialt arbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC125

Kod
2SC125
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ges inom Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete och Sociologi. Kursen kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Behörighetskrav

Godkända betyg på samtliga kurser på socionomprogrammets termin 1, 2, 3, och 4.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • på ett fördjupat sätt redogöra för det sociala arbetets vetenskapliga grund samt redovisa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskapsläget inom ett avgränsat område
 • på ett fördjupat sätt redogöra för någon/några av det sociala arbetets centrala begrepp i relation till valt problemområde
 • på ett fördjupat sätt visa förståelse för hur kunskap och forskning kan tillämpas och vidareutvecklas inom socialt arbete, exempelvis i samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och bakomliggande faktorer
 • på ett fördjupat sätt visa kunskaper inom huvudområdet socialt arbete som praktiskt fält, exempelvis inom ledning av socialt arbete, inom funktionshinderområdet eller vid barns och äldres behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser genom livsloppet
 • på ett fördjupat sätt visa vetenskapliga och metodologiska kunskaper inom huvudområdet socialt arbete för att kunna genomföra en vetenskaplig studie

Färdighet och förmåga

 • självständigt kunna utföra informationssökningar för en egen frågeställning med relevans för socialt arbete, kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt använda och presentera denna
 • genomföra ett självständigt arbete dels utifrån identifierat problemområde i socialt arbete på individ-, grupp- och/eller samhällsnivå, dels utifrån sociala processer och problem
 • tillämpa forskningsprocessen, söka, kritiskt granska, värdera, analysera, syntetisera och i skrift sammanställa kunskap inom socialt arbete på vetenskaplig nivå
 • muntligt presentera, kritiskt granska och diskutera eget och andras examensarbeten samt självständigt genomföra en vetenskapligt relevant opposition utifrån en diskussion som kännetecknas av vetenskaplig argumentation och saklighet
 • bedöma användbarhet av forskningsresultat i socialt arbete och för verksamhetens utveckling och implikationer på individ-, grupp- och/eller samhällsnivå i samarbete med de människor som berörs
 • kommunicera och diskutera information, problem och resultat av analys skriftligt och muntligt till olika grupper i samhället
 • genomföra uppsatsarbetet inom angiven tidsram

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • föra ett vetenskapligt resonemang samt kritiskt granska och värdera vetenskaplig kunskap inom socialt arbete och med helhetssyn på människan bedöma samhälleliga, vetenskapliga, juridiska och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • på ett självständigt sätt visa förståelse för och kritiskt reflektera över etiska och juridiska aspekter inom det sociala arbetes forskning
 • värdera det egna examensarbetets betydelse för utveckling av huvudområdet socialt arbete, professionen och den egna kompetensen

Innehåll

Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig kunskap och färdigheter för att kunna genomföra ett självständigt

examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats. Under kursen genomförs ett examensarbete. I kursen ingår

handlednings- och metodseminarier där arbetet och genomförandet presenteras och diskuteras. I kursen ingår också att

studenten opponerar på annat arbete, respondentskap för eget arbete samt att delta i ytterligare examinationsseminarier.

Examensarbetet är ett självständigt arbete där fokus ligger på studentens eget lärande och som kännetecknas av ett

aktivt kunskapssökande samt ett problematiserande och kritiskt refekterande förhållningssätt. Examensarbetet är en

examination av den vetenskapliga metodskolningen med fördjupning inom ämnet socialt arbete. Uppsatsarbetet utförs

självständigt, individuellt eller i samarbete med annan student. Arbetet redovisas skriftligt och muntligt och ska behandlas

vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och handledningsseminarier. Student har rätt till handledning endast under en termin.

Examination

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För att bli godkänd på kursen krävs ett godkänt

examensarbete, inklusive försvar av eget arbete på examinationsseminarium, samt godkänd opposition av annans

examensarbete. Efter avslutat kurstillfälle är tillgång till ytterligare handledningstid för färdigställande av examensarbetet

begränsad. Sådan handledningstid beslutas av institutionen och medges längst till och med ett år efter avslutat

kurstillfälle. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en

student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets

samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin