Introduktion till internationell och europeisk rätt och företagande

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2HR801

Kod
2HR801
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 februari 2022
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges i Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp handelsrätt, rättsvetenskap eller företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen skall ge förståelse för möjligheter och utmaningar relaterade till olika sätt att verka på internationella marknader, såsom gränsöverskridande handel, etablering av företag, och internationella företagssamarbeten.

Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig:

  • kunskap om källor, teorier och metoder inom området internationell handelsrätt, särskilt EU:s handelsrätt,
  • kunskap om de utmaningar och möjligheter som företag möter när de verkar internationellt,
  • kunskap om styrnings- och ledningsfrågor för internationellt verksamma företag,
  • förmåga att diskutera faktorer som påverkar internationellt företagande,
  • förmåga att göra bedömningar med hjälp av integrerade kunskaper inom området internationell och europeisk handelsrätt och internationellt företagande.

Innehåll

I kursen studeras internationell och europeisk handelsrätt vilka integreras med studier av internationellt företagande. Kursen skall ge studenterna en orientering i den internationella och den europeiska handelsrättens uppbyggnad samt om deras källor, teorier och metoder. Kursen skall vidare ge en överblick i de utmaningar och möjligheter som företag möter när de verkar internationellt samt hur detta påverkar företags affärsverksamhet. Kursen skall också ge grundläggande förmåga att integrera kunskap inom områdena internationell och europeisk handelsrätt och internationellt företagande.

Kursen inleds med en serie komprimerade delar som ska etablera en gemensam grundläggande kunskapsnivå. Därefter introduceras handelsrättslig och företagsekonomisk teori och metod, parallellt med utveckling av de kunskaper som de inledande delarna introducerat.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, och praktiska tillämpningsövningar (t ex case). En stor del av kunskapsinhämtande studium utgörs av läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Problembaserat arbete i grupp är också ett viktigt inslag.

Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen innehåller obligatoriska examinationsmoduler som tillsammans utgör en s.k. examinationsportfölj. Dessa är:

  1. Individuellt obligatorium av aktiv närvaro, 1 hp
  2. Skriftlig examination av introducerande moment, 6 hp
  3. Skriftligt slutprov, 8 hp

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Betygsskalan som används vid examinationsmodul 1-2 är godkänd (G) och underkänd (U). Betygsskalan som används vid examinationsmodul 3 är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Slutbetyg på hela kursen ges med betyget väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För slutbetyg G på hela kursen krävs att minst betyget G erhållits i kursens alla examinationsmoduler. För slutbetyg VG på hela kursen krävs dessutom att betyget VG erhållits i examinationsmodul 3. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle.

Godkänt resultat i det individuella närvaroobligatoriet (examinationsmodul 1) kräver aktiv närvaro vid alla obligatoriska moment som ingår i detta, inklusive förberedande arbete i grupp. Brist på närvaro vid ett sådant obligatoriskt moment kan ersättas med skriftlig komplettering som studenten vid behov ska begära från examinator. Om studenten varit frånvarande vid mer än två obligatoriska moment måste studenten dock ansöka om dispens från närvarokravet hos examinator för att få lämna skriftlig komplettering. Dispens ges endast om särskilda skäl visas. Student som efter komplettering ej erhållit godkänt betyg på examinationsmodul 1 måste göra om denna, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen.

Omexaminationer av examinationsmodulerna 2 och 3 sker vid särskilt tillfälle för omprov eller vid kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin