Affärsstrategier och det rättsliga sammanhanget

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2HR802

Kod
2HR802
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 februari 2022
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges i Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp handelsrätt, rättsvetenskap eller företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen ska ge en utvecklad förståelse om kopplingen mellan affärsstrategier och det rättsliga regelverket och problem relaterade till olika sätt att verka på internationella marknader, såsom gränsöverskridande handel, etablering av företag, och internationella företagssamarbeten.

Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig

  • kunskap om och förståelse för såväl företagsekonomiska som rättsliga perspektiv på strategisk ledning,
  • förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom internationell företagsstrategi, inklusive olika branscher, där rättsliga och/eller etiska aspekter ingår, även med begränsad information,
  • förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter, såsom utveckling av analysmodeller för affärsstrategier, inom givna tidsramar,
  • förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
  • utvecklad förmåga att göra strategiska bedömningar med hjälp av integrerade kunskaper inom området internationell och europeisk handelsrätt med internationellt företagandeperspektiv samt att utvärdera konsekvenserna av dessa bedömningar.

Innehåll

I kursen studeras fokusområdena internationell och europeisk handelsrätt och företagens strategiska arbete. Kursen ska utveckla och fördjupa studenternas kunskaper om den internationella och den europeiska handelsrättens uppbyggnad samt om deras källor, teorier och metoder. Kursen ska vidare ge en förmåga att analysera och bedöma frågeställningar och situationer avseende affärsstrategi. Dessa två delar integreras med varandra på olika sätt under kursens gång.

Kursen behandlar affärsstrategi i förhållande till företag som verkar med ett globalt fotavtryck och juridiska frågor som uppstår i samband med detta. Ur ett strategiperspektiv behandlar kursen organisationen av global affärsverksamhet inom företaget, i olika marknader samt värdeskapande och värdefångande i ett globalt sammanhang. De teman som tas upp är bl.a. branschanalys, resursanalys, strategiska allianser och vertikal integration. Ur ett rättsligt perspektiv behandlar kursen bl.a. de regler som styr företagsstyrning, gränsöverskridande investeringar, hanteringen av företags tillgångar samt konkurrensrättsliga frågor.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, och praktiska tillämpningsövningar (t.ex. case). En stor del av kunskapsinhämtande studium utgörs av läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Problembaserat arbete i grupp är också ett viktigt inslag.

Kursen genomförs på engelska.

Examination

Examinationen består av två examinationsmoduler:

  1. Muntlig och skriftlig redovisning, 5 hp
  2. Skriftligt individuellt prov, 10 hp

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används vid examinationsmodul 1 är godkänd (G) och underkänd (U). Den betygsskala som används vid examinationsmodul 2 är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Slutbetyg på hela kursen ges med betyget väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För slutbetyg G på hela kursen krävs att minst betyget G erhållits i kursens båda examinationsmoduler. För slutbetyg VG på hela kursen krävs dessutom att betyget VG erhållits i examinationsmodul 2.

Studenter som ej fått godkänt på examinationsmodul 1 har möjlighet att komplettera i enlighet med examinators instruktioner. Komplettering ska genomföras inom viss tid från dess att studenten tilldelas uppgiften. Student som fått betyget U på examinationsmodul 1 måste göra om denna, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen. Omexamination av examinationsmodul 2 sker vid särskilt tillfälle för omprov eller vid kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin